Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektions/Uppföljningsmall Mymlan

Skapad 2017-10-17 10:15 i Mumindalen Svedala
Förskola
Reflektions/Uppföljningsmall

Innehåll

Detta dokument tilldelas personalgruppen. det är arbetsmaterial.

Datum: 17/10-2017 Uppföljning 2 Datum: 5/12-2017

Arbetslagets namn: Knyttet

Barngrupp: Mymlan

 

Uppföljning nummer ....1.och 2..av projektet

Läroplansmål

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

 

SKA - mål:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

 

VAD? Vad har vi erbjudit barnen och varför gjorde vi, just detta/så här? Verksamhet, Undervisning, Metoder, förhållningssätt, organisation. Lärmiljöer

Mymlan har valt att arbeta med Babblarna i projektet, detta för att barnen har visat intresse för dem. Vi pratar om Babblarnas färger och egenskaper och väver in bl.a. matematik och skapande. Vi arbetar med varje babblare och dess färg under ca två veckor. Barnen har fått göra vars en egen babblare som de har målat och som vi har satt deras foto på. Detta för att barnen ska lära känna igen sig själva och sina kompisar, vi pratar om vilka barn som är på förskolan och vilka som är hemma. 

 

 

VAR ÄR VI? Resultat.  Hur har det gått /hur blev det. Vilka resultat  ser vi ? Har barnen fått förändrat kunnande i riktning mot de läroplansmål vi valt? Tyckte de det var intressant och roligt? vilket gensvar har vi fått? Vilka kännetecken har vi sett?  Ta hjälp av dokumentationer och reflektioner.

 Mymlan Barnen visar intresse för Babblarna. De flesta barn vet vad alla babblare heter och leker gärna med figurerna samt läser böckerna. Några av barnen pratar även om färgerna ,pekar på saker och säger vilken färg den är. En del vårdnadshavare har berättat att barnen pratar om Babblarna hemma. 

Uppföljning 2: Dem visar mer intresse och förståelse för vårt projekt vilket gör att de deltar mer aktivt än tidigare. 

 

 

VARFÖR? Blev det som det blev. Tolkning/Analys

Reflektera över sambandet mellan aktiviteter, utförande, miljöer, metoder, organisering, förhållningssätt, barnens intresse, glädje och de resultat vi har nått/inte nått. Vad är det som fungerar/inte fungerar? Varför fungerar det/fungerar det inte? Vilka möjligheter och hinder är det viktigt att lyfta fram? Finns det andra perspektiv? Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?   (Glöm inte att forskning kan bidra med vetenskapliga perspektiv) 

.Mymlan Vi försöker att lyssna in barnen så att vi kan följa upp deras intressen. 

 

 VART SKA VI?  utgå från analysen. Vad kom ni fram till där. Uppdatera ev genom att lägga till nya läroplansmål.

Mymlan Vi ska fortsätta att lyssna på barnen och fångar upp deras intressen så kan vi med små vägledningar få projektet att gå vidare

 HUR GÖR VI? Planera, hur går vi vidare? Varför ska vi göra just detta? Åtgärder inför nästa period. Utmana de vuxnas föreställningar och normer och öppna för möjligheter att förändra. inkludera utbildning , undervisning, metoder, förhållningssätt, värdegrund, organisering, lärmiljöer.

 Mymlan Vi ska fortsätta att arbeta med vårt projekt och se vart barnens intresse leder oss inom vårt valda projekt. Vi går nu in i nytt UNDIF-cykel, där vi tittar på undervisning ur ett pragmatiskt perspektiv. Vilket med största sannolikhet kommer utmana pedagogerna inom värdegrund, normer och värden och vårt förhållningssätt. Kanske kommer då projektet ta nya infallsvinklar. 

 Gå till projektbeskrivningen och uppdatera den, tilldela den uppdaterade projektbeskrivningen till er barngrupp 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: