Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Faktatext åk 2

Skapad 2017-10-17 14:44 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 2 Svenska
Måste vi veta vad som är en faktatext? Varför?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

För att kunna ta till sig ny kunskap. Demokratins bevarande.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Demokrati

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Historiskt, internationellt.

Vad ska eleven förstå efteråt?

Eleven ska förstå att en faktatext måste grunda sig på fakta. För att andra ska kunna läsa texten måste språket vara korrekt. Stödord kan användas för att planera en text och för att återberätta en text.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Att kunna urskilja det centrala i en text. Att kunna beskriva och förklara.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Fakta, faktatext, tankekarta, stödord.

Eleven ska kunna följande fakta: Faktatexter måste vara sanna.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Skriva en tankekarta. Använda sig av tankekartan vid textskrivning. Kunna välja ut viktiga fakta till en tankekarta.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Måste vi veta vad som är en faktatext? Varför?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kriterier och bedömningsnivårer (utifrån kunskapskrav i Lgr 11):  Se matris.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Återkommande återkoppling på de övningsuppgifter som genomförs.

Summativ bedömning: Bedömning av den avslutande uppgiften.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Elevernas förkunskaper utvärderas genom samtal vid uppstarten.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: Läsförståelseuppgifter av faktatext. Stödordsövningar. Skriva faktatext utifrån givna stödord och sedan egna stödord. Återberätta faktatext med hjälp av stödord. Källkritik.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrumsarbete enskilt och i par. Gemensamt i helklass.

Följande material och teknik: Livet i bokstavslandet åk 2, faktaböcker och lärplattor.

 

 

Uppgifter

 • Skriva egen faktatext utifrån läst faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Faktatext åk 2

Faktatext

Fakta- faktatext
Du tar med stöd ut enkel fakta ur en angiven text.
Du har förmåga att ta ut viss enkel fakta ur en angiven text.
Du har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven text och att återge grundläggande delar av informationen.
Språkstruktur
Du har viss förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Du har förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Du har god förståelse för när stor bokstav,punkt och frågetecken används.
Språkstruktur- stavning
Du har förmåga att stava vissa ofta förekommande ord rätt.
Du har förmåga att stava ofta förekommande ord rätt.
Du har god förmåga att stava ofta förekommande ord rätt och även vissa okända ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: