Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2017-10-18 10:28 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbetsområdet omfattar världsreligionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen är framför allt Indiens religion och har funnits i många tusen år. Buddhismen har fått sitt namn efter Buddha och har sitt ursprung ur hinduismen. Det innebär att de båda religionerna har mycket som är gemensamt, men även sådant som skiljer dem åt. Det och mycket annat ska du lära dig mer om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* religionens ursprung.

* vad man tror på.

* hur religionen utövas.

* symboler och riter

* de vanligaste högtiderna.

* heliga skrifter, heliga lokaler & religiösa ledare.

* viktiga platser samt personer som har varit betydelsefulla för religionen.

* levnadsregler, dvs regler människor som tillhör en viss religion lever efter.

* likheter och skillnader mellan olika världsreligioner samt kunna förklara vad dessa beror på.

* vilken betydelse religionen kan ha i olika människors liv.

* olika inriktningar som finns inom religionen, dvs olika sätt att tolka religionen.

* hur samhället har påverkat och påverkas av religionerna, både i historien och i nutid.

* begrepp som hör till arbetsområdet.

 

 

Förmågor:

Du kommer att få träna dina förmåga att:

* resonera om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner.

* visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.

* se orsaker till och konsekvenser av hur religioner påverkar människors liv

* resonera kring hur religioner kan påverka och påverkas av samhället.   

 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Utkik Religion, där vi läser texterna högt tillsammans och diskuterar innehållet. Diskussionerna sker enligt EPA - metoden, dvs enskilt, grupp och helklass. Vi gör tillsammans jämförelser mellan religionerna och även med syskonreligionerna, dvs judendom, kristendom och islam. Dessutom ser vi filmer om hinduism och buddhism och samtalar kring innehållet.

Under lektionerna tränar vi på olika förmågor.  Vi kommer att arbeta bl a med att analysera filmsekvenser och bilder som hör till arbetsområdet. Det blir gemensamma genomgångar i forma v powerpointpresentationer och där vi antecknar viktig fakta tillsammans Uppgifterna till läromedelstexterna ser olika ut. Det kan t ex vara frågor i form av quiz, kahoot, instuderingsfrågor eller begreppsövningar.

 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbete med respektive religion. Provet kommer testa olika förmågor. Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner. Vissa diskussionsövningar kan komma att spelas in på ipads för att kunna bedömas.

Tidsram

Vi arbetar med detta i två omgångar som omfattar ca fem veckor vardera.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen utifrån kunskapskraven i åk 9.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism & Buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: