Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område: It-verksamhet på fritids

Skapad 2017-10-19 10:09 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F
Områdesplanering för verksamhet på fritids inom fältet IT.

Innehåll

Område: IT – Kreativitet och Kunskap

Marcus Fredriksson 2017 – uppdaterad vt18 Lathund - Områdesplanering

1: Syfte (Vad som skall göras, varför?):

Arbetet syftar till att utveckla elevernas kunskaper och utmana deras kreativa förmåga inom två huvudsakliga områden: brukandet av digitala verktyg och estetisk framställning med digitala verktyg. Utöver detta finns även en mindre ambition om att arbeta med konstruktion inom digitala ramverk.

Huvudsakligen bör fokus ligga på att ge eleverna en möjlighet till att lära sig grunderna i hur man hanterar olika digitala verktyg genom eget utforskande med stöd av pedagog och utvecklandet av en skapande förmåga.

Lathund - Syftesformulering

2: Centralt innehåll:

· Digitala verktyg och medier för kommunikation.

· Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

· Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

· Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

· Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

· Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

· Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

· Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Lathund - Centralt Innehåll

3: De sju underverken:

Kreativitet – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och entreprenörsanda.

Självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självständighet (autonomi).

Problemlösning – kritiskt tänkande, abstrakt och konkret tänkande, problemlösningsförmåga, dynamiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera.

Lärande – lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt lärande, livslångt lärande.

Lathund - De sju underverken

4: Hur (Arbetssätt/metod/genomförande):

Arbetet genomförs antingen vid specifika tillfällen eller som en del av en serie av lektionstillfällen. Tillfällenas innehåll och syfte varierar delvis på grund av vilken programvara och vilket verktyg som används. Vissa tillfällen kan behöva repeteras för att ge önskad effekt.

Konkret/konkreta mål:

· Möta ett innehåll som handlar om digitala verktyg och medier för kommunikation.

· Utveckla kunskaper om och en tilltro till sin förmåga att använda digitala verktyg i skapande verksamhet.

· Att använda sig av digital teknik eller digitala komponenter för att bygga och konstruera.

 

Exempel på innehåll:

Arbete med text i Word via dator - både att arbeta med enskilda ord, avskrivning och ren kompetensutveckling via experimentation.

Bearbetning av bilder i Word via dator - att prova att infoga bilder både från en sökmotor, via ClipArt eller liknande verktyg och från kamera till program. Bearbetning av bilderna i form av effekter, positionering och olika sätt att kreativt uttrycka sig genom att modifiera bilder till att passa ett syfte.

Musikskapande i Garageband via Ipad - Experimentering med olika ljud, instrument och effekter, inspelning av ljud och modulering av inspelningen, att använda olika verktyg för att generera färdiga melodier och takter, tex via en trummaskin.

Digital konstruktion i Minecraft vi Ipad eller konsol - Kreativt uttryck genom digital konstruktion, delvis planering och matematik i hanteringen av resurser och hur man går ifrån idé till utförande. Design.

Berättande i Story Teller eller liknande programvara via Ipad - Förhållandet mellan bild, text och inspelade ljud eller musik och programvara. Att uttrycka sig genom animerade berättelser.

Ansvarstagande och kritiskt tänkande i arbete med sökmotorer.

Programmering i code.org via dator - åldersanpassade övningar som tränar logiskt tänkande och förbereder för mer avancerad programmering i högre åldrar.

 

5: Dokumentation (På vilket sätt, vad vill vi visa?)

Dokumentation sker huvudsakligen genom det som eleverna producerar under arbetets gång, någonting som delvis är tekniskt utmanande och tidskrävande då olika arbeten hamnar både på olika datorer och läsplattor. Olika programvaror ger också olika möjligheter till dokumentering men ambitionen är att samla och spara så mycket genomfört arbete som möjligt och sedan sortera upp det per elev. Lathund - Dokumentation

 

6: Utvärdering (Vem, vad och hur?)

En kort utvärdering bör ske vid slutet av en avslutad uppgift för att sedan sammanfattas med andra utvärderingar när IT-verksamheten i sin helhet utvärderas efter avslutad termin. Utvärderingen utförs av ansvarig pedagog. Lathund - Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: