Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Städerna i Bosnien och Hercegovin

Skapad 2017-10-20 15:18 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
”Persiska språkets utbredning- Vad skiljer sig persiskan från ett land till ett annat” Beskrivning & arbetsformer: Under H-terminen kommer eleverna att söka information om sitt hemland när ditt gäller landets historia, natur, språk, skolorna, turistliv, musik, kläder, ytan, invånare, industri, hantverk, städer, mat, m.m. Detta ska sedan redovisas både muntligt och skriftligt. Seden eleverna ska söka information och forska om Sveriges historia, natur, språk, skolorna, turistliv, musik, kläder, ytan, invånare, industri, hantverk, städer, mat, m.m. och detta ska genomföras med Iran.
Grundskola 6 – 7 Modersmål
Genom modersmålsundervisningen under detta läsår eleverna ska utveckla sina kunskaper om alla viktiga städer i hemlandet Bosnien och Hercegovina. De ska hitta informationer i boken "Älskade hemlandet (Städerna)", på Internet, YouTube, av lärare och föräldrar. Genom temabaserade uppgifter som öppnar upp för diskussion eleverna ska få möjlighet att träffa andra områden inom tradition och kultur samt ge de en chans att förbättra den muntliga aspekten av språket. Med hjälp av visa översätningar, diskussioner och eget arbete, eleverna ska jämföra bosniska och svenska städer samt gynna en aktiv tvåspråkighet. Under läsåret ska eleverna arbeta med flera andra temaområden också (grammatik, litteratur, muntliga och skriftliga övningar) och den här planeringen är bara en del arbete i undervisningen.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka fakta texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

 

SYFTE

 • Undervisningen i ämnet geografi ( bosniska städer) ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram samt ett rimligt medvetande.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser/länder, regioner och levnadsvillkor i Bosnien och Hercegovina.
 • Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn- läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se provinser ur ett helhetsperspektiv.

KONKRETA MÅL:

Eleverna ska lära sig:

 • kunna på en karta över Bosnien och Hercegovina visa var de största städer ligger.
 • veta hur många människor som bor i städer samt hur många är befolkningen i hela landet.
 • kunna placera ut olika delar över Bosnien och Hercegovina på en karta.
 • Jämför utifrån tillgång på skola, sjukvård, fritid, boende, familj och mat.
 • kunna jämföra Sveriges städer med bosniska städer och livsituation.
 • kunna landets seder, högtider, kultur och traditioner.

 

INNEHÅLL:

Under läsåret jobbar vi med Bosnisk Geografi (viktiga städer i hela Bosnien och Hercegovina: Federation, Republik Srpska och Distrikt Brčko). 

Vi studerar viktigaste geografiska termer, kartan över Bosnien och Hercegovina (vad ligger städerna), vägar och kommunikation.  

Eleverna lär sig om olika naturtyper, klimat och hur det påverkar levnadsförhållandena i visa städer som ligger på olika delar i landet.

Vi tittar på befolkningstätheten och varför den ser så olika ut i olika städer (regioner).

Vi lär oss om visa traditioner i städer, traditioner, vanor, högtider, ekonomi, religioner, turistiska platser osv.

Vi funderar på hur människans ingrepp i naturen påverkar livet för människor, växter och djur i Bosnien och Hercegovina.

Vi jämför svenska och bosniska städer. 

 

ARBETSSÄTT:

Eleverna läser om varje stad i boken "Älskade hemlandet - städerna" och hitta primära informationer.

Efter text om varje stad finns i boken visa uppgifter som eleverna behöver uppfylla.

Gemensamma genomgångar med undervisningssamtal.

Eleverna jobbar enskilt och i arbetsblad som de skaffar på datorn, som handlar om de olika städer.

Vi lär oss hur vi läser kartan.

Eleverna gör minst ett eget arbete (presentation) om något stad (tex. föräldrars hemstad) som de specialstuderar. Elever använder olika källor i de egna arbetena och granskar kritiskt källornas trovärdighet. De presenterar sina arbete framför gruppen och svara på frågorna.

 

 

BEDÖMNING:

 

Jag valde att arbeta med en formativ bedömning eftersom vi vet att det ökar motivationen hos elever, stärker relationen mellan elever och lärare och fårbättra elevernas kunskapsresultat. Jag ändrade och utvecklade rättningen av elevernas arbete genom att i stället får att bara rätta felen, ge kommentarer eller muntliga och skriftliga feedback. Att ge elever kvalitativ feedback är viktigt får att eleverna ska förstå hur de ska gå vidare i sitt lärande.

 

I kommentaren till eleven ska finnas med vad som har gjorts bra, vad som måste förbättras och ge vägledning i hur det kan göras. Jag skrev kommentarer på elevernas arbete under lektionerna. Eleverna lämnade till mig sina texter som hade skrivit individuellt. Jag upplevde att grupparbete, återkoppling och kommentarer var positiva och jag såg att eleverna satte i mindre grupper och formulerade sin förståelse. Kamrat och självbedömning ockblev ett viktigt verktyg får detta. Eleverna var nöjda att de fick återkopling från läraren och från kamraterna.

Under arbetes gång bedömas också elevens muntliga engagemang på lektionerna, förmåga att lyssna och dra slutsatser, skriftliga prestationer, arbete med städer och skriftliga arbete.

Matriser

Ml
Matris. Förmåga att hantera information Metakognitiv förmåga (geografi, historia, samhälle, kultur och traditioner m.m.)

Förmåga att hantera information

E
C
A
Söka och samla information från olika källor
Behöver mycket hjälp för att kunna söka och samla fakta från olika källor.
Klarar oftast att själv söka fakta och samla från olika källor
Arbetar självständigt och söker aktivt fakta och samlar information från olika källor.
Värdera, kritiskt granska information
Har svårt att jämföra, granska och värdera information från olika källor
Kan till viss del jämföra, granska och värdera information från olika källor.
Kan jämföra, granska, värdera information från olika källor. Kan avgöra rimligheten.
Återge informationen i en faktatext.
Jag behöver hjälp med att skriva fakta i mitt arbete.
Jag använder fakta i mitt arbete och formulerar egna texter.
Jag använder fakta mitt arbete. Jag ger en god helhetsbild av området och har med flera detaljer och förklaringar.
Språklig kvalitet
Jag har ett enkelt språk och använder inte förklarande och beskrivande ord.
Jag har till viss del ett beskrivande och förklarande språk.
Jag har ett rikt förklarande och beskrivande språk som är anpassat till faktaområdet.
Instruktioner
Jag behöver hjälp att förstå och följa instruktioner.
Jag förstår oftast instruktioner och kan då arbeta vidare självständigt.
Jag arbetar självständigt utifrån instruktioner.
Skriva egen faktatext om Iran
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt. Du samlar fakta från en källa. Du gör några egna meningar av det fakta du hittar.
Du använder stor bokstav och punkt samt stavar de vanligaste orden rätt. Du samlar fakta från två källor. Du gör egna meningar av det fakta du hittar.
Du använder alltid stor bokstav och punkt samt stavar för det mesta rätt. Du samlar utan problem fakta från två eller fler källor. Du gör utan svårighet om det fakta du hittar till din text med egna ord.
Muntligt presentera ditt landskap
Du tittar upp på åhörarna under presentationen. Du berättar lite fritt men läser mycket innantill.
Du har kontakt med åhörarna under presentationen. Du berättar dina fakta mestadels fritt men läser lite innantill.
Du har bra kontakt med åhörarna under presentationen. Du berättar dina fakta fritt utan att läsa innantill.
Iran namngeografi
Du kan namn och läge på 10 landskap. Du kan namn och läge på 10 städer. Du kan sätta ut några andra viktiga saker såsom hav, sjöar och berg. Du kan göra någon jämförelse mellan provinser.
Du kan namn och läge på 15 landskap. Du kan namn och läge på 15 städer. Du kan sätta ut minst fem andra viktiga saker såsom hav, sjöar och berg. Du kan göra några jämförelser mellan l provinser.
Du kan namn och läge på i stort sett alla landskapen. Du kan namn och läge på 20 städer. Du kan sätta ut minst tio andra viktiga saker såsom hav, sjöar och berg. Du kan göra lite djupare jämförelser mellan provinser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: