Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur - epok och verk

Skapad 2017-10-22 13:33 i Campus Futura SFI Tanum
Gymnasieskola Svenska
Fördjupningsarbete om litteraturhistorisk epok, författare och verk som redovisas muntligt och skriftligt.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Detta arbete inkluderar 4 av 6 punkter i det centrala innehållet för kursen Svenska 2: 

1. Muntlig framställning av utredande slag inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. (När du redovisar din epok, författare och ditt verk muntligt med hjälp av PP eller Keynote.)

2. Skriftlig framställning av utredande text. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. (När du skriver din skönlitterära analys av ditt verk.)

3. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. (När du lär dig om epoken, författaren och verket och drar slutsatser om idéinnehåll och stil och placerar verket i sitt historiska sammanhang.)

4. Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. (När du analyserar epoken och verket och formulerar din analys skriftligt och muntligt). 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

1. Vi går igenom tillsammans hur man studerar en epok och studerar texter från den tiden. Vi läser då om Antiken och studerar texter av Homeros, Sapho och Ovidius. Vi läser om de grekiska gudarna, några grekiska myter och berättelser från det grekiska dramat (Kung Oidipus, Sofokles). 

2. Vi läser översiktligt om de sju litteraturhistoriska epokerna: Antiken, Medeltiden, Renässansen, Upplysningen, Romantiken, Realismen och Modernismen. Detta avslutas med ett faktaprov utifrån frågor ni själva formulerat. 

3. Vi går igenom hur man analyserar en skönlitterär text och lär oss centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

4. Ni väljer en epok att studera djupare samt en författare och ett verk från epoken.

5. Ni redovisar skriftligt det skönlitterära verket senast fredag v. 49. Ni visar mig processen före dess. Se uppgiftsinstruktion.

6. Ni redovisar muntligt andra undervisningsveckan efter jullovet. Epoken, författaren och verket. Se uppgiftsinstruktion. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Läraren bedömer utifrån de kunskapskrav som är kopplade till ovanstående centrala innehåll. 

Uppgifter

  • Fördjupningsarbete av litteraturhistorisk epok med läsning och analys av skönlitterärt verk

Matriser

Sve
Skönlitteratur - epok och verk

Arbete kring skönlitteratur skriftligt och muntligt

E
C
A
Innehåll och källor
Skriftlig och muntlig uppgift (utredande)
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några litteraturvetenskapliga begrepp Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
… Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
… Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken…
Disposition
Skriftlig uppgift
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar (dvs. texten har rubrik, inledning, analysdel och avslutning samt är styckeindelad).
… väldisponerad (dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt).
Språk
Skriftlig uppgift
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet (t ex stavning, meningsbyggnad och interpunktion). Språket är varierat (t ex ordval och meningsbyggnad) och innehåller goda formuleringar.
… Språket är klart och…
… Språket är träffsäkert, …
Anpassning till sammanhang
Skriftlig uppgift
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation (dvs. språk och text efter texttyp, situation och läsare).
Texten är anpassad…
Framförande
Muntlig uppgift
Eleven genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Eleven har viss åhörarkontakt (t ex genom ögonkontakt eller frågor). Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
… … Det presentationstekniska hjälpmedlet stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven genomför med säkerhet… Eleven har god kontakt med sin publik… Det presentationstekniska hjälpmedlet används med säkerhet och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Disposition
Muntlig uppgift
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar (dvs. det finns en inledning, en huvuddel och en avslutning samt övergångar mellan olika delar).
Den muntliga framställningen är väldisponerad (dvs. att olika delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk och anpassning till sammanhang
Muntlig uppgift
Den muntliga framställningen är begriplig och språk och stil är till viss del anpassade till syfte (utredande tal), mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade…
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: