Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Staden

Skapad 2017-10-22 15:52 i Pysslingen Förskolor Hedvigslund Pysslingen
Förskola
Barnen har visat intresse för fordon, brand/polislek, djur och människor. Vi vill ta vara på barnens intressen och utmana flera förmågor i ett gemensamt projekt. Projekt: STADEN

Innehåll

Utifrån forskning, vetenskaplig grund

 ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat (vi väljer att kalla det projekt) arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra”. (Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev 2010)

Alla individer är kreativa och det visar sig i deras skapande, människors aktiviteter och allt nytt som de skapar är kreativa handlingar. Skapandet behöver inte vara ett fysiskt verk utan kan likväl vara en inre föreställning. Vygotskij menar att fantasin är grunden för all kreativ aktivitet. Han anser att kreativa handlingar är förenade med individens sociala erfarenhet. Människans möjlighet för kreativitet och fantasi är beroende av hennes erfarenheter i livet. Ju mer erfarenhet man har desto större chans till inspiration och fantasi.

Lenz Taguchi beskriver hur barnet själv skapar sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter och att kunskaper skapas i sammanhang och i en dialog. 

Vecchi (2006) menar att det inte bara är lärande i grupp när gruppen samarbetar om en konstruktion i en och samma konstruktion. Vecchi har upptäckt att barns alster växer fram ur den kultur som finns  i gruppen men där deras produkt ändå förblir individuell. 

Med detta som bakgrund väljer vi att arbeta projekterande. Att alla barn och pedagoger i gruppen samlas i ett och samma arbete. 

Mål

Nästan alla svenskar bor i en stad eller en tätort. Där finns mycket samlat på samma plats, människor, hus, bilar, affärer, brandstationer, polisstationer etc. Det spelar ingen roll om staden är liten eller stor. De är ändå uppbyggda på ungefär samma sätt. Många människor och djur ska trivas i städerna. I projektet vill vi ge barnen möjlighet att få syn på på det samhälle som de är en del av. 

Utifrån barnens överenskommelser och plan framåt vill vi erbjuda barnen att utveckla följande förmågor:

 • Leka
 • Bygga och konstruera
 • skapa, utrycka sig genom olika uttrycksformer
 • Intresse för skriftspråk och dess kommunikativa funktion
 • tillit till den egna förmågan

Nedan syns de läroplansmål som projektet strävar mot att erbjuda barnen att utveckla kunnande i och om. 

Målkriterier

 Vi ser att vi är på väg mot målet när vi hör och ser att:

 • barnen använder sig av sina nya kunskaper i lek
 • leker och samspelar tillsammans
 • använder olika tekniker för skapande 
 • vill pröva på olika uttryckssätt
 • visar intresse för och använder sig av skrift- och/eller symbolspråk. 

Syfte

 Vi vill skapa en givande kontext för barnen att leka, lära och utvecklas i. 

Metod

Utifrån barnens intresse för fordon, polis/brandbilslek, signalljus, djur och människor kommer vi att starta ett projekt, Staden. Ett projekt där flera förmågor och objekt samverkar. Pedagogernas förhållningssätt blir att lyssna in barnens intressen och utmana genom olika aktiviteter i riktning mot de ovan nämnda förmågorna.  

Analys

Uppföljning

 

Barnen visar fortsatt intresse för våran stad, vi har tillfört nya material till lilla staden i form av barnen som gubbar så dom själva kan använda barnen på basilikan i leken med Lilla staden.

Nästs steg är att även få in naturvetenskap genom återvinning.

Geometriska former.

Vi väver in geometrisk former i vårt projekt, genom klippa, skapande, formjakt, sånger mm får vi barnen mer medvetna om sin omgivning samt innebörden av former deras namn samt hur former används i dess omvärld.

Utifrån forskning

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:241288/FULLTEXT01.pdf

 

Utvärdering

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: