Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inbäddad undervisning för målområdet normer och värden

Skapad 2017-10-23 15:34 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Planering för hur vi ska kunna använda vardagen till att arbeta med utvecklingsområde Normer och värden på Väpnarens förskola.
Förskola
Vi har valt att utifrån dokumenten "Samband mellan måltyperna" och "Verksamhetsidén" beskriva vårt arbete med områdets utvecklingsområde Normer och värden i vardagen. Vi använder begreppet "inbäddad undervisning" som vi hämtat ur Sara Dalgrens avhandling "Att göra pedagogisk praktik tillsammans. Socialt samspel i förskolans vardag." (2017).

Innehåll

Syfte/bakgrund

Normer och värden är ett utvecklingsområde i Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde. Vi på Väpnarens förskola har valt att använda vardagen som ett sätt att arbeta med detta område. Vi stödjer oss på avhandlingen "Att göra pedagogisk praktik tillsammans. Socialt samspel i förskolans vardag." (2017) där forskaren Sara Dalgren undersökt förskolans arbetssätt. Hon använder begreppet "inbäddad undervisning" för att beskriva den undervisning som pedagoger genomför i situationer uppkomna i förskolans vardag. På det sättet sker undervisningen i ett för barnet känt sammanhang och ger relevant kunskap/färdighet att hantera och reflektera över olika etiska dilemman som alltid finns där människor kommunicerar och umgås i grupp.

Målformulering

I Läroplan för förskolan står det:

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. (s 6).

Målkriterier och arbetssätt

Vi tänker att det bland annat i konflikter som uppstår i barngruppen (är en av de situationer som vi ser att) kan barnen få syn på etiska dilemman. Barnen kan praktisera sina nyvunna erfarenheter när de hamnar i en liknande situation. Ett förändrat handlande kan vara ett tecken på lärande. Exempel på hur vi ser att vi tillsammans med barnen berör de ämnesområden och strävansmål som Läroplanen anger kan vara att:

 • Barnen kan i större utsträckning hantera/lösa konflikter verbalt (diskutera och argumentera).
 • Barnen kan i större utsträckning berätta hur de känner och tänker om olika saker/situationer.
 • Barnen erbjuder sig att hjälpa andra utan uppmaning i större utsträckning.
 • Både vuxna och barn pratar i mindre utsträckning om rätt/fel sätt att tycka/tänka och hur någonting "är". Istället pratar de mer om att det finns olika sätt att tänka (vilket kan leda till att fler konflikter kan lösas verbalt).
 • Barn och vuxna använder egna tankar och gissningar/hypoteser i större utsträckning än tidigare i sökandet efter förklaringar.

Normer och Värden

Både vi vuxna och förskolebarnen behöver titta på de normer och värden vi har omkring oss och inom oss som påverkar hur vi gör, tänker och säger i olika situationer. Genom att vi i arbetslagen diskuterar och reflekterar över olika situationer vi varit en del av eller sett/hört kan vi synliggöra de normer vi alla är med och vidmakthåller eller motarbetar. En ökad medvetenhet gör att vardagen kommer ge ytterligare möjligheter till att arbeta med barnen och oss själva. Nedan ges exempel på hur "inbäddad undervisning" kan användas för att arbeta med målområdet Normer och Värden. Exemplen nedan är inte ett bestämt och begränsat innehåll utan vi tänker att vardagens komplexitet kommer ge oss oväntade och därför inte tillrättalagda likformiga tillfällen att tillsammans utforska normer och värden.

 • Vi hälsar på alla som kommer och säger hejdå när de går (utifrån förskolans dokument Pedagogisk plattform). Vi tänker att det ger signalen att "Jag ser Dig och Du är viktig" och det är en handling som sträcker sig över alla diskrimineringsgrunderna.
 • Konflikthantering. I en konflikt finns det normer och värden som krockar i ett för barnen konkret exempel. Vi använder Non Violent Communication (NVC, även kallat Giraffspråket) och låter alla parter komma till tals (Pedagogiska plattformen). 
 • Samarbete. Vi använder medvetet ord som "tillsammans", "samarbeta" och "teamwork" när vi gör saker med barnen.
 • Sagor och berättelser. Vi väljer medvetet varierat persongalleri och handling så att det finns böcker med normöverskridande innehåll (Väpnarens PDK).
 • Bilder på väggarna där människor med olika bakgrund och utseende utifrån de olika diskrimineringsgrunderna sätts upp på väggarna (Väpnarens PDK).
 • Konst och estetiska uttrycksformer. Detta är en arena där barn och vuxna kan delta aktivt eller betrakta det som sker eller det som skapats. Genom att man får uttrycka hur man tycker och tänker om något och tillerkännas rätten till sin åsikt utan att behöva ändra den för att någon annan tycker annorlunda kan man få möjlighet att stärka sin identitet och tilltro till sig själv. Man har även rätten att ändra åsikt (om man vill) utifrån att man får del av andras tankar och upplevelser.
 • Lunchen. Vi pratar om hur vi upplever maten olika (Jag tycker att...) utan att prata om hur maten "är".

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: