👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Verkligehetsuppfattning

Skapad 2017-10-25 10:32 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
LPP i verklighetsuppfattning
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
LPP inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning.

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering i Verklighetsuppfattning

 

Höstterminen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tidsperiod

 

Höstterminen 2017

 

Syfte

 

 • Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • använda kunskaper om människa och natur,
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

(Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

Människa, djur och natur

 

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

 

 

 

Tid

 

 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteter.

 

 

 

Rum

 

 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.

 

 

 

Kvalitet

 

 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.

 

 

 

Kvantitet

 

 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta.
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.

 

 

 

Orsak och verkan

 

 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet.

 

 

 

Tekniska lösningar

 

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion, till exempel på lekplatsen och i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

 

 

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

 

 (Lgr-11)

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Bli säker på siffor och antal
 • Några enkla maträtter
 • Att följa ett recept med bildstöd och handledning
 • Starta en tvättmaskin
 • Diska för hand och med hjälp av diskmaskin
 • Lite om forntiden
 • Lite om vad demokrati innebär
 • Lite om Barnkonventionen
 • Bli säker på lägesorden och dess betydelse.
 • Få en uppfattning om tidsbegrepp och klockan.
 • Få en uppfattning om pengars värde.
 • Få en uppfattning om hur hävstången, kilen, det lutande planet, blocket, skruven och hjulet fungerar
 • Få en uppfattning om vad de enkla maskinerna kan användas till
 • Lära dig ord, begrepp och symboler som hör till tekniken
 • Vad som händer med kroppen under puberteten
 • Om din sexualitet
 • Om reproduktion, dvs om ur brn blir till
 • Om olika slags relationer
 • Lära dig ord, begrepp och symboler som hör till människans pubertet, sexualitet och reproduktion

 

 


 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Genom att arbeta i bänken i matteböcker, Matte Direkt Safari eller annat material
 • Genom att arbeta med mycket praktisk matematik, med plockmaterial och genom att användas oss själva som redskap så ska nå målen.
 • Genom att spela olika matematiska spel
 • Genom att prata mycket om matematiska begrepp
 • Genom att klippa och klistra och prata om geometriska former
 • Genom att anpassa material, böcker och undervisning efter den nivå som varje elev befinner sig på.
 • Genom att medverka i diskussioner om pubertet, forntid och demokrati
 • Genom att delta i tjej/killgrupper där ni samtalar om relationer, kärlek och sexualitet
 • Genom samtal med skolsköterskan
 • Genom att undersöka hur de sex enkla maskinerna hävstången, kilen, det lutande planet, blocket, skruven och hjulet fungerar
 • Genom att samtala och att dokumentera de enkla maskinerna med bilder
 • Genom att besöka Komtek
 • Genom att lära sig ord som beskriver vad vi gör

 

 

 

Förmågorna – The Big 5

 

Analysförmågan övar vi när vi resonerar kring hur vi har arbetat med matematiken. Hur fick det resultat vi fick? Kunde vi ha gjort på något annat sätt?

 

Den kommunikativa förmågan övar vi när vi pratar matematik på lektionerna. Vi räknar högt tillsammans, diskuterar olika lösningar och resultat.

 

Begreppsförmågan tränar vi när vi använder oss av de matematiska begreppen, som addition, subtraktion, tallinje, geometri, kvadrat, cirkel, lika med…

 

Procedurförmågan tränas när vi löser en uppgift, går på tallinjen, spelar ett spel osv…

 

Den metakognitiva förmågan tränas när vi pratar om vad vi har lärt oss och hur vi lärde oss det.

 

Undervisningen

 

Eleverna i gruppen har kommit olika långt i matematiken. Därför kommer mycket fokus ligga på matematikböckerna den här terminen där alla elever själva kommer att kunna arbeta i sin takt och med det som eleven själv behöver utveckla.

 

Under hela terminen så övar vi på begreppen addition (lägga till), subtraktion (dra ifrån) samt likhetstecknets betydelse (lika med, lika mycket på båda sidor). Vi tränar också siffor, tal, antal och lägesord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • VEU   använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU   ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU   sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU   reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU   identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • VEU   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KUNSKAPER
... om människa och natur
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Behöver hjälp med att kommunicera sina kunskaper och sätta dem i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Försöker på egen hand att kommunicera sina kunskaper genom att t.ex. peka, teckna…
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att berätta, beskriva och förklara på ett enkelt sätt genom t.ex. bilder, text… Kommunicerar sina kunskaper med hjälp av ord begrepp inom ämnesområdet. Sätter sina kunskaper i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper, ger exempel och beskriver samband inom ämnesområdet. Berättar, beskriver och förklarar sina kunskaper på ett tydligt sätt. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och inom andra ämnesområden.
ORDNA HÄNDELSER OCH UPPLEVELSER
...i tid och rum
Ordnar vardagsnära händelser och upplevelser med hjälp av handledning.
Försöker själv ordnar vardagsnära händelser och upplevelser. Behöver viss handledning.
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon".
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon". Ordnar både kända och mindre kända händelser i tid och rum.
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
REFLEKTERA
... över samband mellan orsak och verkan
Deltar i kommunikation kring orsak och verkan.
Beskriver händelser men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade eller verkan av det inträffade. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan orsak och verkan.
Reflekterar själv över enkla samband mellan orsak och verkan. Försöker att ge enkla förklaringar.
Reflekterar över och förstår samband mellan orsak och verkan. Beskriver och förklarar samband mellan orsak och verkan.
IDENTIFIERA OCH REFLEKTERA
... över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
Deltar i undersökningar av olika tekniska lösningar , några vardagliga redskap och tekniska föremål/utrustning. Behöver hjälp med att förstå och reflektera över hur föremålet/tekniken fungerar och hur det ska användas.
Identifierar och använder på ett enkelt sätt några vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar till viss del hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen. Behöver viss hjälp med hur redskap och föremål kan användas och fungerar.
Identifierar och använder olika vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen.
Identifierar och använder redskap och tekniska föremål/utrustning på ett funktionellt sätt och i rätt sammanhang. Jämför, beskriver och förklarar hur olika vardagliga redskap och tekniska föremål används och fungerar. Reflekterar över hur redskap och tekniska föremål/utrustning kan användas i olika situationer och sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.