Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen då och nu

Skapad 2017-10-25 11:51 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi läser om Världens utveckling, orsaker och konsekvenser av samhälleliga förändringar under 1900-talet fram till i dag. Vi tittar på det ur ett brett ämnesperspektiv för att få en helhet och en ökad förståelse.
Grundskola 9 Religionskunskap Historia Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vi arbetar med världens utveckling, orsaker och konsekvenser, ur samhälleliga förändringar under 1900-talet fram till i dag. Vi arbetar med helheten och med ett brett ämnesperspektiv för att få en ökad kunskap och en större förståelse.

Innehåll

Konkretisering

Arbetsperiod mellan v.40-48-51 (varierad tid för de olika ämnena)

Eleverna skall under arbetsområdet vidareutveckla sina kunskaper om:

HISTORIA

 • Imperialism och kolonialism
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 •  

RELIGION

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.Förföljelsen av judar genom tid och främst under Andra Världskriget till förintelsen och koncentrationsläger.Judendomen, religionens levnadsregler och historia

SAMHÄLLSKUNSKAP

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Hur budskap användes och förvrängdes i affischer och filmer för att nå ut med sitt budskap (kopplat till bilden). Propaganda och censur.

SVENSKA/SVA

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja olika texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

  

Redovisningsformer: Skrivuppgifter, utställningar, ensemblespel med sång och dans, prov (olika tillfällen) praktiska uppgifter,

muntliga redovisningar under en examinationsdag i v.50

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer under detta arbetsområde ha genomgångar, titta på film, ha diskussioner och arbeta enskilt genom att använda oss av olika källor.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt med en avslutande muntlig/skriftlig examination. Det som kommer att bedömas är:

Historia:
Elevens kunskap om första och andra världskriget, samt Kalla kriget och nutidshistoria.
Elevens förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Elevens förmåga att använda historiska begrepp.
Elevens förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.

 

Samhällskunskap:

Elevens förmåga att förstå mediers inverkan på samhällsutveckling.

Religion

Elevens förmåga att se sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Elevens förmåga att se vilken roll religionerna får i några aktuella politiska skeenden och vilka konflikter det kan leda till.

Sv/sva:

Elevens förmåga att kunna ta del av olika texters information.

Elevens förmåga att delta i samtal och diskussioner.

Elevens förmåga att göra muntliga presentationer, bokredovisning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Re Sv Sh SvA
svenska/so Faktauppsats

Bedömningsgrund

Använda källor
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Val av källor
Använder endast en källa och den består av enkla texter.
Använder de källor som läraren presenterat samt ytterligare någon eller några källor.
Kan söka fram egna källor med relevant information.
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig och relevant information.
Tolka och förstå källor
Behöver hjälp med att använda källorna på rätt sätt.
Sammanställer information från källor och visar förståelse för innehållet. Använder tabeller, kartor och bilder.
Sammanställer och kombinerar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder med försök till tolkning.
Sammanställer, kombinerar och tolkar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder på ett tolkande sätt.
Redovisa källor
Källförteckning saknas.
Källorna är ofullständigt redovisade.
Källorna är redovisade
Källorna är korrekt redovisade.
Värdera källor
Försök till värdering finns.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är utförligt värderad.

Helhetsförståelse
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Urval av fakta
Väljer ut fakta som inte passar i sammanhanget. Behöver hjälp med urval av fakta.
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att avgöra vad som är väsentligt.
Faktaurvalet är anpassat till ämnesområdet. Väsentlig information redovisas.
Faktaurvalet är genom-tänkt, tydligt anpassat till uppgiften och belyser ämnesområdet ur flera perspektiv.
Förmåga att sammanfatta och förklara
Fakta redovisas utan sammanfattning och förklaringar.
Försök till sammanfattning och förklaringar finns.
Fakta sammanfattas till en helhet och förklaringar finns.
Fakta används för att underbygga egna teorier. Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse.
Förmåga att jämföra
Jämförelser saknas.
Jämförelser förekommer.
Relevanta jämförelser finns.
Relevanta jämförelser ingår naturligt i texten.
Förmåga att argumentera och dra slutsatser
Argument och slutsatser saknas.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Argumenten är väl underbyggda och leder till egna slutsatser med stöd av faktaurvalet.

Presentation av arbetet (arbetets utformning)
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Disposition
Endast avhandling finns.
Inledning, avhandling och avslutning finns.
Tydlig inledning, avhandling och avslutning finns.
De olika delarna länkas naturligt till varandra.
Texten i sin helhet
Texten är till stor del kopierad. Röd tråd saknas. Styckeindelningen är bristfällig. Texten innehåller språkliga brister som påverkar innehållet.
Omformuleringar och avskrifter förekommer. Början och slutet passar till ämnet Styckeindelning/ underrubriker finns. Språkliga brister finns men texten är till stor del bearbetad.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig ansats till röd tråd finns. Styckeindelningen är genomtänkt. Texten har få språkliga brister.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig röd tråd finns genom hela arbetet. Styckeindelningen är korrekt och väl genomtänkt. Texten har få språkliga brister.

Ansvar och planering
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förmåga att planera och ta ansvar för arbetet
Egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt saknas.
Tillräcklig drivkraft för att färdigställa arbetet finns. Kan behöva hjälp med vissa moment.
Har egen drivkraft. Planerar och arbetar självständigt.
Har stark egen drivkraft och kreativitet. Planerar och arbetar självständigt inom given tidsram.

Hi Re Sv Sh SvA
Engelska - förmågor

Rubrik 1

har ännu inte nått en godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hörförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvudinnehållet i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår huvuddragen och vissa tydliga detaljer av tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i tydlig engelska som talas i lugnt tempo.
läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enbart vissa delar av innehållet i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och några tydliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår huvudinnehållet och väsentliga detaljer i texter av olika slag.
Du förstår såväl helheten som detaljer i texter av olika slag.
Muntlig interaktion
Innehåll, omfång och sammanhang
Du har svårt att delta i samtalet och kommer inte med så många inlägg och egna kommentarer.
Du deltar i samtalet men är kortfattad i dina kommentarer. Du berör inte alla de föreslagna uppgifterna och det är emellanåt svårt att följa din interaktion då en röd tråd delvis saknas.
Du är aktiv i samtalet och är relativt utförlig i dina kommentarer. Din interaktion är relativt sammanhängande.
Du är mycket enagagerad i samtalet och diskuterar alla uppgifterna utförligt. Din interaktion är mycket lätt att följa och sammanhängande.
Muntlig framställning
uttal och intonation
Du uttalar flera ord fel, vilket gör att det är svårt att förstå vad du menar.
Du uttalar en del ord fel men det stör inte förståelsen. Du har inte alltid en engelsk språkmelodi.
Du har ett gott uttal och till stor del en engelsk språkmelodi.
Du har ett mycket bra uttal och du har en engelsk språkmelodi.
skriftlig framställning
Innehåll
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla. Du uttrycker inga egna tankar kring ämnet.
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande, men är ganska kortfattad. Du uttrycker och försöker utveckla några egna tankar kring ämnet
Din text har ett huvudinnehåll och du skriver relativt sammanhängande och har med en hel del detaljer som fördjupar huvudinnehållet. Du utvecklar dina tankar kring ämnet ganska väl.
Din text är tydlig, sammanhängande och mycket innehållsrik. Du har många egna tankar kring ämnet som du utvecklar väl.
språklig korrekthet muntligt och skriftligt
grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du använde dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Språklig korrekthet
stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Ordförråd
Skriftligt och muntligt i olika sammanhang
Du har ett mycket begränsat ordförråd och använder dig av svenska ord i texter och tal.
Du använder dig av ett enkelt men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd
Du har ett stort och varierat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: