👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet Ht 2018

Skapad 2017-10-25 12:22 i Regnbågens förskola Hörby
Förskola
Vi tänker att vi vill ta reda på hur mycket, i vilka situationer samt på vilket sätt som våra barn får ha ett reellt inflytande och vara delaktiga i vår verksamhet.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Så här ska det gå till

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Hur blev det?

Analys

Vad behöver nu utvecklas?

Barns reella inflytande där barnen VERKLIGEN blir sedda och lyssnade på utifrån deras behov och intressen. Försöka ta reda på hur barnen på Solen har inflytande och i vilka situationer.

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Vi diskuterar öppet oss pedagoger emellan olika situationer som uppstår och påminner varandra om vems behov som styr under dagen.

Vi frågar barnen hur de tänker kring detta och diskuterar med dem.

Dokumenterar olika situationer där vi känner att vi låter barnen få ta plats för att få ”kött på benen” kring hur vi verkligen arbetar med barns reella inflytande.

Vi kopplar på dokumentationer från barnens lärloggar för att synliggöra arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

Genom att dokumentera och diskutera vad vi ser i verksamheten som gynnar barnen och att vi visar ett medvetet genuint intresse för barnens behov och intressen. 

Samt att under Ht 18 använda oss av ett oservationsschema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016