Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Furubacken 2017/2018

Skapad 2017-10-25 12:46 i Ullareds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Hur barn kommunicerar när de utforskar olika material

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi är nya arbetslag på båda avdelningarna. Öst har en barngrupp där de flesta barnen är nyinskolade på förskolan. Gruppen där kommer att bestå av ca 14 barn 1-3 1/2 år, med övervägande yngre barn.

Väst har en barngrupp med övervägande 2-3 åringar där de flesta är kvar sen förra terminen.

De barn som är födda -14 ingår i en tvärgrupp mellan avdelningarna.

Från förra läsåret tar vi med oss att dela upp barngruppen i mindre grupper för att få syn på barnens lärande bättre. Vi ser ett utvecklingsområde i att låta barnen få möjlighet att uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen i en lugn men utmanande miljö. Utifrån att vi fortfarande har en barngrupp där många har svenska som andraspråk men även är i början av sitt språk ser vi att språk och kommunikation är viktiga arbetsområden

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill  att barnen ska få uppleva och få erfarenheter av olika material i samspel med andra. Hur kommunicerar och samspelar barnen när de undersöker olika material? Vilka material stimulerar barnens samspel, kommunikation och upptäckarlust?

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Dokumentation på unikum och på avdelningarna, hämtning och lämning, samtal, föräldramöte

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Öst: Risbassäng med olika redskap för att hälla, ösa, fylla. Riset stimulerar taktila sinnen, hörsel och syn.

En rik variation av skapande material på barnens nivå där de själva kan ta fram papper, färg och penslar. Miljöer för rollekar, bygg och konstruktion, musik och rytmik, skapande i olika former.

Väst.

Tvärgrupp: Vi utgår från sagan om "Petter och hans fyra getter". På mötesplatsen finns ett ljusbord där vi samlar material till sagan från våra besök i skogen varje vecka. Sagan läses, berättas och diskuteras med barnen på olika sätt för att öka barnens kommunikativa förmåga.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Vi kommer att jobba i mindre grupper tre dagar i veckan. Tvärgruppen har sin hemvist på mötesplatsen med tydliga dagsrutiner. Varje avdelning/grupp delar barngruppen vid aktiviteter för att lättare kunna vara närvarande pedagoger och kunna synliggöra processer. Gemensamma samlingar för att ge barnen en känsla av tillhörighet och möjlighet att lära känna sina kamrater.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

Dokumentation läggs i unikum samt sätts upp på avdelningen.

Kompetensutveckling

Delar av personalen deltar i läslyftet

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,  uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

-stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

Mål för verksamheten i tvärgruppen:

Stimulera barnens ordförråd och utmana dem att använda nyanserade begrepp genom att berätta och skapa sagor tillsammans med barnen, spela spel samt uppmuntra kommunikativa lekar.

Stimulera barnens samspel genom att erbjuda en lärmiljö där det blir naturliga mötesplatser och gemensamma lekar.

 

Mål för verksamheten i lilla gruppen:

 

Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation.

Utveckla barns intresse för bilder samt deras förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: