👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella veckan Lekia LiCa förskolor 2017

Skapad 2017-10-25 13:32 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Under höstterminen 2017 kommer vi återigen att ha en internationell vecka. Denna vecka kommer vårt fokus att ligga på att prata om kulturer och hur olika de kan se ut. Vi kommer att utgå ifrån barnets egen hemkultur och de kommer därför bland annat att få fotografera en matsituation hemma och ta med sig till förskolan.

Innehåll

1. Barnens intressen
Förra terminen märkte vi ett intresse hos barnen för olika länder och flaggor. Vi hade även då en internationell vecka där barnen fick göra egna pass och åka till olika världsdelar. Vi lyssnade på musik och sagor från de olika världsdelarna och upplevde att barnen tyckte att detta var mycket spännande och roligt.

1.1. Var är vi? Nuläge
Vi har pratat mycket om kultur i stort och hur kulturer kan se olika ut i olika världsdelar. Vi tänker dock att en människas ursprung inte nödvändigtvis behöver avgöra vilken kultur denna person har, utan menar att vi även behöver tänka på individnivå. Därför pratar vi mycket om varje barns hemkultur för att lyfta alla människors olikheter och likheter. Vi skapar således en djupare förståelse för alla människors olika livssituationer och erfarenheter och planterar förhoppningsvis en respekt för alla människors olika kulturer.


2. Syfte

Vi strävar efter att varje barn:

-          Att utveckla tankar kring seder och kulturer genom samtal om bl.a. mat.

-          Genom att samtala om mat kan man lära om olika matkulturer.


3. Mål
Vårt mål med denna vecka är att väcka barnens intresse för varandras hemkultur och seder samt få en insikt i att människors livssituationer kan se olika ut. Vi tänker att vi gör detta genom att barnen får fotografera sin matsituation hemma och att detta förhoppningsvis väcker diskussioner om människors olikheter och likheter samt ett intresse för olika matkulturer. För att skapa en större förståelse för barnens plats i världen i det stora hela tänker vi att vi använder oss av google earth och att barnen då får titta på olika platser i världen, samt sina egna hemadresser. Vi kommer självklart även att ge oss ut på en resa i rymden!


 

 

 

4. Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i samtal kring mat och kultur

Reflekterar över olika kulturer utifrån pedagogiskt valt material

Visar intresse för olika kulturer

5. Metod och material
5.1. Hur förbereder vi barnen

Vi förbereder barnen som vi gjort med andra moment. Vi vidareutvecklar ett intresse som vi sett redan funnits hos barnen sedan förra terminen, på så sätt att vi återkopplar till det som vi gjort tidigare och det barnen redan kan och vet.

5.2. Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

 

Vi utmanar barnen genom att ställa frågor, uppmuntra deras nyfikenhet, ta till vara på deras tidigare kunskaper och intressen. Vi gör barnen delaktiga i lärprocessen genom att de har möjlighet att påverka verksamheten och utformandet av denna. Dessutom kommer vi inspirera barnen genom att göra familjen delaktiga genom att de t.ex. får fotografera en matsituation hemma.

5.3. Förutsättningar
Vi kommer att använda oss av samma åldersindelade grupper för att mer fördelaktigt kunna
möta barnen på deras individuella nivå. Varje grupp har som vanligt två ansvarspedagoger. Vår tidsbegränsning är en vecka men vi kommer att fortsätta detta arbete kontinuerligt under hela terminen.

5.4. Dokumentation

Alster på väggarna, Ipad, Unikum, piccollage.

5.5. Förberedelser

Världskarta, Ipad, Ladda ner Google earth-appen, förbereda musik, lekar och danser från olika kulturer samt förbereda diskussionsfrågor kring barnens mat-bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016