👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK År 8. VÄRMELÄRA. Ht 2017

Skapad 2017-10-28 15:13 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Innehåll

 

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt.
Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar/gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 
När du har arbetat med det här området ska du ha getts möjlighet att:
• ha kunskap om att värme är energi
• ha kunskap att solen är vår viktigaste energikälla
• ha kunskap om hur vi får energi från solen
• ha kunskap om att vi i huvudsak använder oss av tre temperaturskalor
• ha kunskap om vad absoluta nollpunkten innebär
• ha kunskap om att man kan använda olika slags termometrar när man mäter temperatur
• ha kunskap om i vilka tillstånd/faser ett ämne kan befinna
• ha kunskap om namnen på övergångarna mellan tillstånden/faserna
• ha kunskap om vad som menas med att ett ämne smälter/stelnar
• ha kunskap om vad som menas med avdunstning/kondensering
• ha kunskap om att alla ämnen utvidgar sig när de värms upp
• ha kunskap om vilken verkan ett ämnes utvidgningen får
• ha kunskap om hur värme sprids
• ha kunskap om vad som menas med värmeutstrålning
• ha kunskap om vad som menas med värmeupptagning
• ha kunskap om vad som menas med isolering
• Ha kunskaper om ett ämnes specifika värmekapacitet.

Litteratur 
TEFY: Fysik Lpo2. 2016

Bedömning
Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt ...
- genom hur du arbetat på lektioner
- genom hur du arbetat vid laborationer
- genom hur du deltagit i diskussioner och resonemang
- genom hur du skrivit dina laborationsrapporter
- genom hur du utfört muntliga/skriftliga förhör

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

I kunskapsmatriserna bedöms kvalitén på laborationer/laborationsrapporter respektive på de i det skriftliga provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika momenten/uppgifterna. En del av momenten/uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
METODER OCH ARBETSSÄTT. År 8 (Värmeutstrålning)

VÄRMEUTSTRÅLNING. Svart och blank behållare / Behållare omgiven av frigolit och behållare utan frigolit

Inte utfört
Grundläggande
Utfört momentet på ett i huvudsak godtagbart sätt.
God
Utfört momentet med godtagbart resultat
Mycket god
Utfört momentet med gott resultat.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i någon källa (läroboken).
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i olika källor. Eleven för dessutom något resonemang om källornas trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i olika källor. Eleven för dessutom ett utvecklat resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Eleven genomför undersökningarna i huvudsak utifrån de givna planeringar.
Eleven genomför undersökningarna utifrån de givna planeringar på ett noggrant sätt.
.
Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett i huvudsak säkert och fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
.
Resultat, modeller och teorier
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven jämför resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättringar
Eleven för något enkelt resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för godtagbara resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkel dokumentation av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklad dokumentation av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av undersökningarna med skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv och samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med undersökningar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med undersökningar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med undersökningar och visar då på komplexa fysikaliska samband.