Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Bokstavsarbete

Skapad 2017-10-30 09:23 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska
Att kunna läsa och skriva. En mänsklig rättighet och grunden i ett demokratiskt samhälle. Att läsa för att lära eller för nöjes skull. Att skriva om sina tankar och känslor eller om något spännande ämne. I grunden bygger allt på våra bokstäver, 29 små symboler med stor påverkan, som gör det möjligt att förändra världen.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

I arbetet med våra bokstäver utgår vi ifrån elevernas förkunskaper, intressen och kreativitet. Arbetet inleds varje vecka med samtal om en bokstav där eleverna samtalar om saker som: Vad heter bokstaven? Hur ser den ut? Hur låter den? m.m. Därefter får eleverna, enskilt och i mindre grupper, tänka efter och komma på ord som börjar på veckans bokstav, har veckans bokstav i ordet eller som slutar på veckans bokstav. Elevernas ord delges för hela klassen och blir till ordlistor som sätts upp i klassrummet.

Eleverna får också träna på att forma bokstäverna på ett funktionellt sätt i flera olika sammanhang.

I arbetet med veckans bokstav arbetar eleverna med berättande texter i sagotemat Sagoskogen. Varje vecka flyttar ett nytt djur in i Sagoskogen och eleverna skriver en berättelse om djuret. Till en början arbetar eleverna med att skapa gemensamma sagor genom samtal och muntligt berättande som läraren skriver ner. När eleverna med tiden utvecklar sitt skrivande och blir mer självständiga ges de utrymme att enskilt och i mindre grupper skriva sina egna sagor. Eleverna får också illustrera sina texter och koppla samman bild och text.

I temaarbetet med veckans bokstav ingår också arbete med läromedlet Den magiska kulan. Eleverna får lyssna till högläsning och samtala om bokens innehåll. Eleverna lästränar också själva och arbetar med läseboken i hemmet genom en återkommande läsläxa. Dessutom arbetar alla elever med olika språkstärkande aktiviteter i en arbetsbok som varje vecka kopplas till läsebokens kapitel.

Bedömning

Eleverna bedöms formativt och kontinuerligt i sitt arbete med temat veckans bokstav. 

Eleverna bedöms summativt genom skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: