👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht år 4.

Skapad 2017-10-30 22:01 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under hösten kommer vi att arbeta med matematik enskilt och i grupp med områdena taluppfattning, addition, subtraktion, geometri, multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med taluppfattning, de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division), geometri, tabeller och diagram samt problemlösning.

Innehåll

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat m.m

Så här kommer vi att arbeta:

 • du kommer att arbeta en del med matteboken Matteborgen 4a.
 • du kommer att arbeta med andra matteuppgifter från andra läromedel.
 • du kommer att arbeta enskilt och i par med problemlösning.
 • du kommer att visa och förklara för en klasskamrat på miniwhiteboard.
 • du kommer att vara med på genomgångar kring nya moment.
 • du kommer att få läxor ibland där du kan repetera och öva på uppgifter hemma.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • genom att arbeta aktivt under lektioner 
 • genom att du deltar aktivt i genomgångar
 • genom att du deltar i pararbete och problemlösningssituationer
 • genom prov i matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Ht år 4

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000.
Jag kan förstå vårt talsystem.
Jag kan ordna tal efter storlek.
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag vet hur likhetstecknet används.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1000.
Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan mäta och uppskatta längd i meter, centimeter och millimeter.
Jag kan växla mellan olika längdenheter.
Jag kan mäta och rikta sträckor.
Jag kan känna igen och kan namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Jag kan rita rektanglar och kvadrater med givna mått.
Jag kan räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag kan multiplicera ental, tiotal och hundratal. Tex: 5*6 5*60 5*600
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan använda kort division.
Jag kan använda multiplikation och division när jag löser textuppgifter.
Tabeller och diagram
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan hämta uppgifter ur tabeller.
Jag kan ordna fakta i en tabell.
Jag kan läsa av stapeldiagram.
Jag kan rita ett stapeldiagram.