👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2017-10-31 10:31 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1B läsåret 2016-2017
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I ämnet NO utgår vi från växter och djur i vår närmiljö. Vi pratar om årstidsväxlingar och vad som händer i naturen under året. Vi lär oss om vår kropp och våra sinnen och gör enkla experiment.

Innehåll

Syfte Lgr 11

För årskurs 1-3 har ämnena fysik, kemi och biologi samma centrala innehåll samt kunskapskrav. Detta uppmuntrar till att jobba ämnesintegrerat eller tematiskt i just dessa årskurser. I läroplanen går dessa ämnen under det övergripande namnet "naturorienterande ämnen" och detta är läroplanen för dessa tre ämnen för år 1-3.

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier i samförståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Förmågor vi tränar

¤ Att genomföra systematiska undersökningar i NO.

¤ Att använda NO-begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband i människokroppen, naturen och samhället.

¤ Att använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet i biologin.

 

Våra mål

¤ Att du lär om sambandet mellan solen, jorden och månen och årstidsväxlingar

¤ Att du lär om våra årstider och månaderna på året.

¤ Att du lär om hur och varför växter förändras under årstiderna och hur djur anpassar sig efter årstiderna.

¤ Att du lär några olika arter av växter och djur i naturen.

¤ Att du lär dig betydelsen om mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

¤ Att du känner till yttre kroppsdelar, deras namn och funktion.

¤ Att du lär om våra sinnen.

¤ Att du lär om begreppen atomer och molekyler.

¤ Att du lär om vattnets olika faser.

¤ Att du lärt om balans, jämvikt, tyngdpunkt och friktion.

 

Så här arbetar vi:

¤ Besök i skogen.

¤ Genomförande, observation och dokumentation av experiment.

¤ Diskussioner i gruppen utifrån upplevelser, filmer eller texter vi läst.

¤ Observationer av växter och djur under de olika årstiderna.

¤ Dokumentation av upplevelser och observationer med text och bild.

¤ Letar fakta i böcker och på nätet, enskilt eller i grupp.

 

 

Detta bedöms

Att du deltar aktivt och engagerat samt gör dina arbetsuppgifter.

Tidsperiod

Åk 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3