👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-1, Taluppfattning lå 18/19

Skapad 2017-10-31 13:56 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 1 Matematik

Vi kommer att arbeta med förmågorna i matematik utifrån elevens utveckling och behov. Förmågorna kommer att bedömas i åk 1.

Vi arbetar mycket praktiskt för att öka barnens förståelse för de matematiska tänkandet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till:

Detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbeta i mindre grupper i par och enskilt.

 

- ramsräknar uppåt och neråt - 0-10, 0-20, 0-100.

- använda mycket laborativt material, tex Unifixklossar mm.

- jobbar mycket praktiskt och visar med material av olika slag- "Jag har fem apelsiner och äter upp 2. Hur många apelsiner har jag kvar?"

- ämnesord/begrepp i vardagen

- räknesagor (rita, skriva, mattepråk,rimlighet) - "Jag har 6 köttbullar och äter upp 6 köttbullar. Hur många köttbullar är kvar på tallriken?" 

På mattespråket skrivs detta 6-6=0

- jobbar med mattespråket på olika sätt. Ex siffran 2 - betyder också tex 2 apelsiner, klockan 2, ordningstalet andra.

- Talkompisar 0-9 i både addition och subtraktion -  Talhus, talvåg

- Arbetsschema med siffrorna

- Lustfyllda lärospel

- Ipad - tränar olika appar med antal, subtraktion och addition

- Mattebok - "Favoritmatematik"

- Använder olika digitala verktyg, tex IPad, Smartboard.

- Vi sjunger och hoppar 2-, 5- och 10-skutt.

- Ser på "Mattelandet" (www.sli.se)

- Problemlösning 

 

 

Centralt innehåll - konkretiserade mål

Förmågor som ska utvecklas är:

Analysförmåga - eleven ska kunna se samband och strategier mellan tex mönster, geometriska objekt, addition och subtraktion.  

 • ramsräkna 0-100
 • talens grannar
 • samband mellan addition och subtraktion 0-10
 • Likhetstecknets betydelse
 • geometriska objekt (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel)
 • fortsätta på påbörjade mönster, bygga och konstruera egna mönster

 

Kommunikativ förmåga - eleven ska kunna lösa enkla problem genom att samtala, resonera, förklara, rita, motivera och formulera med matematiskt språk.

 • Jag tänkte så här..
 • Jag gjorde så här..
 • Det blir så här för att..
 • Hur tänker du?
 • Jag ritade så här..

 

Begreppslig förmåga - eleven ska förstå vad begrepp och ord betyder och hur de hör ihop med varandra.

Matematiska begrepp såsom tex

 • lägesord (tex över, under, mellan)
 • motsatsord
 • tom, full, halvfull, lätt
 • fler - färre
 • mönster
 • udda - jämt
 • dubbelt - hälften
 • antal
 • addition och subtraktion
 • talkamrater
 • tiokompisar
 • likhetstecknet
 • större än och mindre än
 • räkneord - ordningstal
 • dubblor m fl

 

Procedurförmåga - eleven ska kunna söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information samt kunna olika matematiska strategier.

 • ramsräkna 0-100
 • talkamraterna 0-10, 10-20
 • 2, 5 och 10-hopp
 • tiokompisar
 • dubblor
 • störst först 
 • problemlösning

 

Metakognitiv förmåga - eleven ska kunna välja strategier och metoder som är anpassade till problemets karaktär samt reflektera över om svaret är rimligt.

 • reflektera över när du räknar addition och subtraktion
 • reflektera över och om svaret är rimligt

Förmågor som ska bedömas:

Vi kommer  bedöma din förmåga att:

 • förstå sambandet mellan siffrorna på tallinjen 0 - 100
 • förstå sambandet mellan siffra och antal 0- 10, 10-20
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion 0-10, 10-20
 • förstå innebörden av likhetstecknet =, större än > och mindre än <
 • förstå sambanden mellan de geometriska objekten och förklara var dessa finns i vardagen
 • förstå begreppen udda-jämnt, fler-färre, dubbelt-hälften samt förståelsen för talmönster i 2-, 5- och 10-hopp
 • resonera och förklara hur du ritat, byggt eller konstruerat egna mönster.

 

 • kunna lösa enkla problem genom att samtala, resonera, förklara, rita, motivera och formulera med matematiskt språk.

 

 • förstå vad begrepp och ord betyder och hur de hör ihop med varandra.

 

 • söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information samt kunna olika matematiska strategier.

 

 • kunna välja strategier och metoder som är anpassade till problemets karaktär samt reflektera över om svaret är rimligt.

 

 

 

 

 

 



Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3