👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde "Språklust".

Skapad 2017-11-02 15:28 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Språkutveckling genom lustfyllt lärande! Efter att ha "inventerat" vår femårsgrupps behov inför övergången till förskoleklass har vi fått till oss att det finns ett behov av att arbeta extra med språklig stimulans. Det finns även ett intresse hos barnen för sagor, rim och ramsor.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Redan vid uppstarten av vår 5-årsgrupp fanns ett  intresse för sagor, rim och ramsor.

Vi har fångat upp barnens intresse genom egna observationer i vardagen och i samtal med barnen, då vi bland annat uppfattat ett intresse för skriftspråket och även funderingar på när (i vardagen) och varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.

Många barn hade fantasifulla berättelser, där fantasin ibland övergick till att bli någonting som man berättade som "något som verkligen hänt".

Här fick vi ofta säga; "men det där var ju en riktigt spännande berättelse, det låter ju faktiskt som en riktig saga- vill du att vi skriver ner den "?

Att lyfta och ta vara på fantasierna, och benämna dom som "sagor / berättelser " upplevde vi kunde hjälpta till att skilja lite på fantasi och verklighet 

Barnen vill ofta sätta ord på vardagen och saker man har upplevt och funderar över, och vi kan se vikten av att vi vuxna lyssnar , uppmuntrar och ger respons i berättandet.

Det finns även ett intresse hos många barn för att leka med ord och utryck som vi kan komma i kontakt med både i vardagens samtal, då vi läser böcker och även det vi får till oss via media.

Barnen fick frågan "vad är ett rim", i samband med att vi påbörjade fokusområdet och skulle arbeta med just rim och ramsor.

Flera barn förklarade genom att själva rimma, "råtta-potta", "hus-bus-snus" och då "hakade" flera av dom andra barnen på.

Mål

Eget formulerat mål

Att  inspirera och bygga vidare på barnens lust till språket och stimulera språket på ett lekfullt sätt och på så sätt kunna bidra till en positiv språkutveckling.

Att ge positiva upplevelser genom dom övningar vi gör,  genom sagor, rim och ramsor och bidra till att barnen känner tillit till sin egen språkliga förmåga.

 

Barnen är delaktiga genom att:

Vi tar vara på barnens eget berättande, som fångas upp genom dom sagoböcker  dom själva gör , med stöd av en vuxen.

Vi fångar upp barnens egna intressen, inom olika områden, som barnen kan sätta ord på och vi tillsammans skriver ner, även här i form av egna häften/ böcker.

Vi "spinner vidare" på barnens intresse för att "leka med ord", genom att barnen själva författar sina egna rim och ramsor.

Vid läsvilan uppmärksammar barnen nya ord och begrepp, som vi tillsammans tar reda på vad det betyder. Alla nya ord samlar vi i en "ordsamlarsäck".

Vi tar vara på barnens berättande och lust att sätta ord på vardagen i samlingen, där vi också  tränar mer aktivt än tidigare på att turas om att lyssna och prata.  Vi kan låta barnen få en fråga, och sedan låta alla svara i turordning. För att markera vems tur det är kan vi använda en "prat-pinne" (barnens egen benämning) .

Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn                                                       

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.. 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk-­ och kommunikationsutveckling.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse för skriftspråk samt förståelse för syboler och deras kommunikativa funktioner.

 

Barnens erfarenheter

Genom åren i förskolan har våra femåringar  haft sagor, rim och ramsor i sin vardag och som ett naturligt inslag.

Under förskolans "Läsvilor" har barnen regelbundet kommit i kontakt med sagor och berättande. "I stigande ålder" har allt mer utrymme avsatts till reflektioner och barnens egna tankar under läsningen av sagan och att  träna på att "läsa mellan raderna" En del barn har tidigare haft reciproka boksamtal på de avdelningar de tidigare har gått på.  

På våra samlingar har också  samtalen med barnen ett naturligt utrymme.

Vi lånar regelbundet nya böcker på biblioteket både sagor och faktaböcker och tittar tillsamman med barnen på "utbudet", funderar och diskuterar.

Insatser och åtgärder för att nå målen

Vi i arbetslaget kommer att ansvara för arbetet med fokusområdet  två veckor var. Vi kommer då att utgå främst från materialet "Språklust" , men även en del eget material. Vi arbetar med sagor, rim och ramsor, i ännu större omfattning än tidigare.

Vi arbetar i halvgrupp och har planerat att arbeta  med fokusområdet två gånger i veckan, men också spontant.

Vi strävar efter att visa barnen det vi lärt oss tillsammans genom en del väggdokumentationer, så att vi kan återkoppla och reflektera tillsammans.

Under läsvilan kommer vi att läsa barnens egna sagor och även läsa dom rim och ramsor som barnen har gjort och som vi sätter ihop till "Kaprifolens egen  rim- och ramsbok".

Under vår samling som vi har i helgrupp kommer vi att återkoppla regelbundet till en del av dom övningar vi har gjort från materialet i "språklust". Där kommer vi även att läsa rytmiska ramsor tillsammans, klappa "språk-rytmen" t e x genom att klappa våra namn tillsammans.

Mycket kommer att bygga på repetition och på att vi "tränar" i "språk-lek-stunden.

Vi tränar på att höra "ljuden i våra namn" ,alltså träna på att "ljuda" .Ett enkelt sätt kan var att säga i slutet av samlingen att "alla som har ett namn som börjar med ( ljudet ) "Mmm"; Moa, Melissa osv.. 

 

Hur målet ska utvärderas

Under vår veckoplanering reflekterar  och utvärderar vi kring vårt arbete med Språklust.

När fokusområdet är avslutat kommer vi att göra en slutgiltig utvärdering, där vi kommer att gå igenom arbetslagets observationer och noteringar gjorda under arbetes gång.

Vi kommer att reflektera tillsammans kring dom olika övningar vi har gjort utifrån våra egna anteckningar om barnens respons mm.

Vi kommer att be dom vuxna därhemma skriva till oss i Unikum, via vår blogg och berätta lite hur man därhemma  fått till sig, via barnen, att vi arbetat med "språklust".

Vi kommer att fråga barnen i början och i slutet av vårt fokusområde och göra en jämförelse för att se om barnen har fått fler insikter:

När är det viktigt att man kan läsa?

När är det viktigt att man kan skriva?

Teoretisk bakgrund

 Språkprofessorn Ingvar Lundberg konstaterade genom sina undersökningar i "Bornholmsprojektet " att språklig medvetenhet har visat sig leda till en positiv läs-och skrivutveckling. Ingvar Lundberg skriver också, att när barn tidigt rimmar och gläds åt rim och ramsor så visar dom tecken på lingvistisk / språklig medvetenhet.
Vi har hämtat inspiration och kunskap från den föreläsning som vi varit på med Elisabeth Carlén Alfredsson (förskollärare som bland annat  studerat neurofysiologi).  Hon lyfter att "ny forskning visar att under förskoletiden, innan barnet börjar skolan, grundas viktiga baskunskaper, och betonar vikten av tidig språkstimulans.  Viktiga baskunskaper inför skolstarten och för resten av våra liv.

"Vi behöver ord för att uttrycka oss och ett språk, för att visa hur vi tänker" (citat Carin Rydja, talpedagog och lärare samt författare till materialet i "Språklust")

Dokumentation

Vi kommer att ha väggdokumentationer, där både barn och föräldrar kan ta del av vårt arbete.

I Unikum / Kaprifolens blogg kommer vi att informera och skriva om vårt arbete med fokusområdet.

Barnen kommer att vara delaktiga genom att vi kommer att göra en intervju där vi frågar vad dom tycker att dom har lärt sig.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Under vårt föräldramöte i november berättade vi om vårt fokusområde och gav exempel på en övning som en pedagog hade gjort med barnen, för att ge en bild av hur vi kan arbeta med det valda området.

Föräldramötet inleddes med en "guidad tur" där vi visade föräldrarna runt på vår avdelning och samtidigt visade lite av den dokumentation vi påbörjat tillsammans med barnen.

Vi kommer att skicka med en ramsa hem, emellanåt, och tanken är att man kan läsa ramsan tillsammans med någon vuxen därhemma.

Vi kommer att iordningställa "Kaprifolens mini-bibliotek" i vår hall där man kan få låna med sig böcker hem. Böckerna är avdelningens egna, och tanken är att det ska var lättillgängligt och att man lånar och lämnar igen på eget ansvar.

Vi kommer mot slutet av vårt fokusområde att be föräldrar att skiva i vår blogg och berätta hur dom tycker att dom har "märkt av vårt fokusområde" därhemma.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016