👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-11-03 08:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik Teknik Matematik
I det här ämnesövergripande projektet, i fysik och matte, ska vi lära oss mer om krafter och rörelse och vilka samband det finns mellan dem och vår vardag och samhälle. Vi kommer jobba mycket praktiskt där vi till exempel kommer att mäta och ta tid för att sen räkna ut ett resultat.

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet får du öva din förmåga att:

 

Fysik:

- planera, genomföra och dokumentera laborationer

- dra slutsatser utifrån resultat och frågeställning

- resonera kring felkällor

- använda begrepp för att förklara olika fysikaliska sammanhang

- resonera kring krafter och hävarmars koppling till vardagen och samhället

  

Teknik

- Genomföra konstruktionsarbete

- Dokumentera konstruktionsarbete

- Förklara funktion på sin konstruktion

 

Matte:

Lösa problem genom att:

- tolka och formulera problem och frågeställningar

- hitta och anpassa lösningsstrategier

- använda decimaltal och bråk för att mäta och beskriva

- använda och växla mellan olika enheter

- räkna med decimaltal och bråk

- använda och förstå matematiska formler och variabler (t.e.x. "svt"-formeln) kopplat till verkliga exempel

 

Arbetsgång

Under området kommer vi att ha:

Planera och genomföra undersökningar

Skriva labbrapport

Genomgångar

Studieuppgifter

Kunskapskoll på begrepp och teori

Konstruktonsarbete

 

Bedömning

Se matris

 

 

Matriser

Fy Ma Tk
Kraft och rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera + frågeställning
Kan tillsammans med lärare ge förslag på frågeställning och vad planeringen kan innehålla.
Kan med hjälp av extra information göra en enkel planering och ge förslag på frågeställning.
Kan med lite information få fram en frågeställning och en planering som med någon ändring går att följa och arbeta utifrån.
Kan få fram en planering och frågeställning som går att arbete utifrån.
Använda utrustning
Kan använda utrustningen med hjälp av läraren
Kan utan hjälp använda utrustningen.
Kan utan hjälp använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
Dra slutsats
Kan dra en enkel slutsats utifrån sitt resultat.
Enkel slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är enkel då det finns lite koppling till fakta.
Utvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är utvecklad då det finns god koppling till fakta, teorier och begrepp.
Välutvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är välutvecklad då det finns god koppling till fördjupad fakta, tex, formler, uträkningar, jämförelser.
Resonera kring
Resultatets rimlighet Felkällor Förbättringsområden Varför/ Varför inte är resultatet rimligt? Hur kan man förbättra undersökningen?
Kan ge något exempel på antingen felkälla eller förbättringsområde.
Enkla resonemang kring resultatets rimlighet (exakthet, noggrannhet, trovärdighet) Kan ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet. (något led) Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Välutvecklade resonemang kring hur felkällor påverkar resultatets rimlighet. ( flera led, inte lika självklara) Får fram nya frågeställningar som går att undersöka för att kunna utveckla undersökningen
Dokumentation
Rapporten
Kortfattad, saknar struktur med t.ex. rubriker.
Grundstrukturen finns, kortfattat, enkel tabell
Bra struktur, innehållsrikt, tydlig tabell,
Noggrann, detaljerad, välarbetad
Fysik i vardag och samhälle
Visar grundläggande kunskaper i området. Kan beskriva några begrepp. Kan ge något enkelt resonemang om krafter och rörelser i vardagen eller samhället.
Visar tydligt grundläggande kunskaper inom området. Kan förklara flera begrepp, till viss del mer utförligt. Kan ge några enkla resonemang om krafter och rörelser i vardagen eller/och i samhället.
Visar goda kunskaper i området. Ganska god användning av begrepp. Kan se samband med händelser i vardag och samhälle med fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Visar mycket goda kunskaper inom området. God användning och förklaring av begrepp. Kan förklara och visa samband mellan krafter/rörelser och händelser i vardag och samhälle. Kan även se sambanden mer generellt.

Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Välja och växla mellan enheter
Växlar mellan olika enheter med stöd Blandar olika enheter i uträkningar
Växlar med viss osäkerhet mellan olika enheter och prefix Blandar inte olika enheter i uträkningar
Växlar mellan enheter och prefix Blandar inte olika enheter i uträkningar Svarar oftast med enheter som passar
Växlar mellan olika enheter och prefix utan svårighet Väljer alltid enheter som passar sammanhanget
Räkna med decimaltal
Enkla uträkningar med decimaltal med samma antal decimaler
Enkla uträkningar med decimaltal med olika antal decimaler
De flesta uträkningar med decimaltal
Helt säker på beräkningar med decimaltal
Lösa kända problem
Plockar ut fakta ur en text för att göra beräkningar av STRÄCKA HASTIGHET & TID
påbörjar beräkning av sträcka, hastighet och/eller tid med hjälp av given fakta i en text
beräknar sträcka, hastighet och/eller tid med hjälp av given fakta i en text
beräknar sträcka, hastighet och/eller tid med hjälp av given fakta i en text och gör enhets- omvandling där det krävs
beräknar sträcka, hastighet och/eller tid i flera led med hjälp av given fakta i en text och gör enhets- omvandling där det krävs
Lösa obekanta problem
Löser problem som inte direkt följer ett intränat mönster
kan tolka vad uppgiften handlar om.
kan tolka vad uppgiften handlar om. kan lösa enkla problem på något sätt
kan tolka vad uppgiften handlar om. kan lösa problem som kräver något mer steg
kan tolka vad uppgiften handlar om. kan lösa problem som kräver flera steg
kan följa med och förstå när annan visar (redovisar)
kan visa (redovisa) beräkningar samt avge ett svar
kan visa (redovisa) beräkningar och metod/metoder samt avge ett svar
kan visa (redovisa) beräkningar och välja effektiv metod/metoder i samt bedöma rimlighet i svaret

Ny rubrik

Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva hur bilen rör sig framåt
Kan kortfattat och allmänt förklara hur bilen rör sig framåt.
Kan göra en enkel beskrivning på hur några delar bidrar till att få bilen att röra sig framåt.
Kan göra en mer utvecklad beskrivning av hur några ingående delar samverkar för att få bilen att röra sig framåt. Använder begrepp
Kan göra en mer utvecklad och detaljerad beskrivning av hur ingående delar samverkar för att få bilen att röra sig framåt. Använder och förklarar begrepp
Jämförelser
Enkelt resonemang om antingen likhet eller skillnad mellan en annan bil eller annat material.
Kan föra enkla resonemang över likheter och skillnader mellan andra bilar och/eller mellan olika material.
Kan föra relativt utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan andra bilar och valda material och hur det påverkar funktionen på bilen.
Kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan andra bilar och valda material och hur det påverkar funktionen på bilen.
Arbetsgång
Kan pröva olika idéer för att komma på en enkel lösning. Mycket handledning.
Kan pröva olika idéer för att komma fram till en enkel lösning. Väljer handlingar som leder arbetet till viss del framåt.
Kan pröva och ompröva olika idéer för att komma fram till en utvecklad lösning med god funktion. Väljer handlingar som med lite handledning eller bearbetning leder arbetet framåt.
Kan pröva och ompröva olika idéer för att få fram en välutvecklad och genomarbetad lösning med mycket god funktion. Gruppen väljer handlingar som leder arbetet framåt till större del inom gruppen.