Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelett

Skapad 2017-11-05 22:05 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hållbarhet i relation till naturvetenskap & de estetiska uttrycksformerna med "matematikglasögonen" på. Har löv skelett? Varför har vi skelett? Barnens intressen och nyfikenhetsfrågor utvecklas till ett spännande projektarbetet om skelett och tigrar.

Innehåll

Läsårets övergripande fokusområde:

 

HÅLLBARHET I RELATION TILL NATURVETENSKAP & DE ESTETISKA UTTRYCKSFORMERNA MED "MATEMATIKGLASÖGONEN" PÅ

Frågeställning

Hur kan vi ge barnen förutsättningar att upptäcka och utforska matematiska uttryck i naturen?

Syfte för verksamheten

Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.

Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra.

Genom tidigare fokusområden har barnen fått fördjupa sig i läroplanens prioriterade områden, där matematik är det återstående området som är kvar att lyftas.

Att ge barnen förutsättningar att upptäcka och utforska matematiska uttryck i naturen

Mål för verksamheten 

- Att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

- Att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

- Att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

- Att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över, och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Höstterminen 2017 Undersökningsfasen

"Lövet ser ut som ett skelett"              

HAR LÖV SKELETT? VARFÖR HAR VI SKELETT? 

Syfte: Arbeta vidare med Solenbarnens intressen, frågeställningar och teorier som synliggjorts i fokusområdets undersökningsfas. Utforska skelett utifrån  "Lövet ser ut som ett skelett" och frågeställningen "har löv skelett?" (tidigare gruppreflektion kring projektbild). Väva samman naturvetenskap, matematik och estetik.

Nya frågeställningar till barnen: Vad är skelett bra till? Likheter/skillnader mellan människans och djurens skelett. Hur skulle världen se ut utan skelett?

Visa filmklipp om skelett, reflektera i grupp.

Visa bilder på olika skelett (djur och människoskelett), reflektera kring likheter, skillnader

Skapande aktivitet med naturmaterial alternativt tops: Barnen får välja en skelettbild och försöka avbilda skelettet med valt material.

Röda gruppens delprojekt  hösten 2017 "Sagans skelett" - Sagor har också skelett!

Röda gruppen författade och illustrerade en egen saga Sagan om Skelettet Bertilsson och Tigern Fred.

Vårterminen 2018 Undersökningsfasen

Vecka 3-4

Barnen i Röda gruppen visade sin filmatiserade saga för barnen i blå gruppen. Därefter fick barnen i Röda gruppen ta del av Blå gruppens skelettutställning i ateljén. Blå gruppens människoskelett fascinerade och barnen i Röda gruppen bestämde vid ett senare planeringsmöte att de också ville göra ett människoskelett, ett större skelett än Blå gruppen skelett.

Vecka 4-5

Arbeta vidare med Skelettet Bertilsson i ateljén. 

Natur- och återvinningsmaterial används för att skapa skelettet. 

Matematik: form, antal, längd, tjocklek, jämförelse (när natur- och återvinningsmaterial väljs ut och placeras så att ett människoskelett skapas)

Naturvetenskap: Anatomi, skelettets uppbyggnad (bild på människoskelett)

Estetik: Skapande aktivitet

Vecka 5-6

Nu vill barnen skapa ett tigerskelett (Sagan om Skelettet Bertilsson och Tigern Fred).

Barnen får titta på bilder och teckna tigerskelett med tuschpennor.

Vecka 6

skapa tiger skelett med natur och återvinnings material.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: