👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia, Vasatiden och Östersjöväldet

Skapad 2017-11-05 22:31 i Fårdala skola Tyresö
Detta är en period när mycket händer i svensk historia. Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som Gustav Vasa och hans söner, Stockholms blodbad, reformationen och hur det var att leva på 1500-talet.
Grundskola 4 – 6 Historia
Detta är två epoker när mycket händer i svensk historia! Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som har varit betydelsefulla för svensk historia. Vem var egentligen Gustav Vasa? Vad hände under Stockholms blodbad? Vad innebar reformationen? Varför deltog Sverige i 30-åriga kriget?

Innehåll

Mål för arbetsområdet 

Kort repetition av vikingatiden och medeltiden.

Vasatiden, som är inledningen till Sveriges storhetstid.

Stormaktstiden som numer ofta kallas Östersjöväldet.

 

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Resonera om orsaker till och konsekvenser av t.ex. Stockholms blodbad, reformationen, boktryckarkonsten, upptäcktsresor. 

Exempelvis: Vilka orsaker fanns till och vilka följder fick Stockholms blodbad?

* Undersöka utvecklingslinjer och beskriva enkla samband mellan Vasatiden och andra tidsperioder. 

Exempelvis: Vad innebar övergången från feodalsamhälle/ståndsamhället till statsmakt för folket?

* Föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser. Föra enkla resonemang om källornas trovärdighet. Vem skriver historia och varför?

* I skrift och tal använda dig av historiska begrepp som exempelvis kronologi, stormaktstiden, reformationen, epok, statsmakt, nation.

* Tolka och visa på spår av historien i vår tid. Din förmåga att koppla dåtid till nutid. 

Exempelvis: Varför blir kronprinsessan Victoria drottning och inte prinsessan Madeleine?  Varför firar vi svenska nationaldagen den 6:e juni?.

Undervisning

 • Lärarledda lektioner där vi läser och diskuterar innehållet i olika historiska texter och i historieboken.
 • Titta på bilder från och filmer om tidsperioderna och diskuterar innehållet.
 • Besök med guide på Vasamuseet.
 • Du får träna dig på att använda dig av analysmodellen med orsak-konsekvens både i grupp och enskilt.
 • Analysera olika historiska källor och dess trovärdighet.
 • Öva gemensamt på att sammanställa information kring historiska personer och viktiga händelser från tidsperioderna.
 • Du gör ett individuellt arbete och använder du dig av flera historiska källor när du samlar in material till ditt arbete och du redovisar tydligt dina källor. I samband med redovisningarna kommer vi även att träna kamratfeedback. Vi avslutar med ett test där du får prova att använda dig av analysmodellen orsak-konsekvens på en händelse från den aktuella perioden. 

 

Bedömning sker kontinuerligt, alltså vid varje lektionstillfälle. Bedömningen utgår från hur du utför och visar dina kunskaper genom både enskilt arbete och i gruppuppgifter.

Underlag för bedömning är:

 • Muntligt, att delta i diskussioner i helklass och i mindre grupp.
 • Skriftligt/muntligt kunna använda dig av analysmodellen orsak-konsekvens på en historisk händelse.
 • Skriftligt arbete och muntlig redovisning om historisk person och händelse.
 • Hur du har sökt, sammanställt och presenterat fakta och analyserat om en historisk person/händelse efter instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden och Östersjöriket

Når inte riktigt ännu upp till E.
E
C
A
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver ytterligare utveckla dina kunskaper om vasatiden-stormaktstiden som historisk epok.
Du har grundläggande kunskaper om händelser, förhållanden och viktiga gestalter från tidsperioden. Du kan samtala och diskutera om enkla frågor som handlar om tidsperioden. Du ger i dina beskrivningar av vasatiden/stormaktstiden få exempel, fakta och begrepp.
Du har goda kunskaper om händelser, förhållanden och viktiga gestalter från tidsperioden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om tidsperioden från något perspektiv i dina frågeställningar. Du ger i dina beskrivningar av vasatiden/stormakt flera exempel, fakta och begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om händelser, förhållanden och viktiga gestalter från tidsperioden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om tidsperioden från flera olika perspektiv i dina frågeställningar. Du ger i dina beskrivningar av vasatiden/stormakt många exempel, fakta och begrepp.
Begreppslig förmåga
- din förmåga att använda historiska begrepp så som reformation, stormaktstid, statsmakt, upptäcktsresor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att använda dig av viktiga historiska begrepp.
Du använder dig av få historiska begrepp med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället.
Du använder dig av flera historiska begrepp men med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället.
Du använder dig av många historiska begrepp med långa förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället. .
Analysförmåga
- din förmåga att resonera kring hur människor levde på medeltiden -Se orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att analysera Träna på att förstå orsaker - konsekvenser, se samband, jämföra olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis svåra samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då svåra samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Analysförmåga
-förmåga att se samband med andra tidsperioder -förmåga att tolka och se, visa spår av historien i vår tid
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att analysera. Träna på att förstå orsaker - konsekvenser, se samband, jämföra olika tidsperioder.
Du förklarar med enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel och visa något spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Du förklarar med utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge flera exempel och visa flera spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Du förklarar med välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge många exempel och visar många spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Procedurförmåga
söka, samla, sortera, kritiskt granska information
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att använda dig av historiskt källmaterial för att förstå människornas levnadsvillkor förr i tiden.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då enkla resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då utvecklade resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då välutvecklade resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.