Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökunskap

Skapad 2017-11-06 08:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Under det här ämnesintegrerade arbetsområdet berör vi frågor som handlar om energi, miljö och hållbar utveckling.
Grundskola 9 Biologi Kemi
De närmaste veckorna skall vi arbeta med området miljö. Det övergripande målet för området kan sammanfattas med följande ord: ”DU KAN GÖRA NÅGOT” För att nå dit måste du dock veta en del om de olika problem som vi alla står inför. Vet du ingenting så kan du inte heller påverka något till det bättre.

Innehåll

UPPGIFT
Ni delas in i grupper om ca: 3-4 personer. Avsnittet som vi ska arbeta med
handlar om vår miljö och saker som påverkar den. Varje grupp ska arbeta
med ett specifikt område.
Uppgiften är uppdelad i två delar:


A. Första delen består av att ni ska samarbeta och skriva ihop en
genomgång av ert område som ni ska presentera för klassen.

Områdena är:

  • Växthuseffekten
  • Övergödning
  • Försurning
  • Ozon
  • Tungmetaller och anrikning
  • Miljögifter och ankring
  • Sopor och återvinning (avfallshantering)


B. Andra delen består av att ni arbetar självständigt med
instuderingsfrågor för att lära er om samtliga miljöområden.

 

Varför läser vi det här området?
Centralt innehåll i biologi och kemi:
* Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till  en hållbar utveckling.
* Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel  i samband med skogsbruk och jakt.
* Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
* Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
* Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
* Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Exempel på viktiga begrepp naturlig växthuseffekt, ökad växthuseffekt/global uppvärmning, koldioxid, metan, fossila bränslen, biobränsle, , ozonförtunning, ozon, freoner, försurning, svaveldioxid, svavelsyra, kväveoxider, salpetersyra, katalysator, övergödning, fosfor, kväve, bottendöd, algblomning, reningsverk, miljögifter, anrikas, klorerade kolväten, dioxin, tungmetaller.

 

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta självständigt i grupp med en muntlig pres
Fakta hittar du i Biologiboken ”Människan i naturen” sid 120 - 156
Kemiboken ”Vår livsmiljö” sid 127-157
Miljöboken (finns att låna i sal 106).
Internet. Ange källor!

Så här visar du din kunskap:

Muntlig presentation i grupp.

Enskild bedömningsuppgift som visar dina kunskaper efter
avslutat arbetsområde innan jullovet

Matriser

Bi Ke
Bedömning om området miljövård år 9

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi, och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet och för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
1. Att diskutera energi-, teknik-, miljö- och ekologiska hållbarhetsfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser (Bi, Ke)
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi, och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet och för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.
Människans på verkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
2. Att föra diskussioner framåt (Bi, Ke)
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet och för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/fysik/kemi.
4. Användning av informationen (Bi, Ke)
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
10. Kunskaper om energi- och miljöfrågor och användning av biologins begrepp, modeller och teorier (Bi)
Du har grundläggande kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
10. Kunskaper om energi- och miljöfrågor och användning av kemins begrepp, modeller och teorier (Ke)
Du har grundläggande kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi- och miljöfrågor och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö­ och hälsosynpunkt. Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
11. Förståelse av kemiska samband i naturen (Ke)
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
12. Förståelse av ekologiska samband, energiflöden, och kretslopp (Bi)
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Få förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa , samhälle och ekologisk hållbarhet.
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi/kemi.
13. Förståelse av människans och teknikens påverkan på miljö och åtgärder för hållbar utveckling (Bi, Ke)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: