👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Sagan om den lilla lilla gumman. Polstjärnans Pedagogiska planering HT 2017

Skapad 2017-11-07 09:38 i Fridhem förskola Kungälv
Förskola
"Det var en gång en liten liten gumma som hade en liten liten stuga...", så börjar Elsa Beskows Sagan om den lilla lilla gumman. Den idylliska bilden av gumman och hennes husdjur vänder när det uppstår en konflikt i berättelsen. Sagan bjuder på många möjligheter till ett temainriktat arbetssätt som vi på Polstjärnan vill ta till vara.

Innehåll

Bakgrund

Vi började läsa och berätta sagan i samband med Läslyftet. Då upptäckte vi att barnen tyckte väldigt mycket om den. Vi ser att vi kan få in många av läroplanens mål genom att arbeta tematiskt med denna saga.

 

Syfte och mål

Syftet med temat är att nå målen i läroplanen på ett lustfyllt sätt. Med hjälp av sagan kan barnen lära språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi kan också få in skapande verksamhet, fantasi, barnens inflytande, normer och värden. Vi kommer att använda oss av texten, men även arbeta utifrån bilderna.

Så här vill vi arbeta för att nå målen

Språk

Genom sagoläsning och andra sätt att framställa sagan, t.ex. dramatisering, flanosaga, bordssaga, sagoberättande med tecken som stöd och boksamtal får barnen möjlighet att utveckla sitt språk.

Matematik

I sagan finns fler möjligheter att utveckla det matematiska tänkandet, t.ex. antal, storlek, tids- och rumsuppfattning, former m.m.

Naturvetenskap och teknik

I sagan kan vi t.ex. fördjupa oss i kunskaper kring kor och mjölk. Vad gör vi av mjölken? Hur mjölkar gumman sin ko och hur gör man nuförtiden när man mjölkar?

Vi kan arbeta med sagan med hjälp av digitala verktyg, t.ex. med iPad och genom projicering på storbild.

Skapande verksamhet

Alla barn kan få tillverka sin egen lilla gumma av återvunnet och nytt material.

Vi vill måla gummans lilla katt.

Vi vill skapa äpplen (som gumman har i sin trädgård) i lera.

De äldsta barnen kan vara med och tillverka sin egen sagolåda.

Några av barnen kan även pröva på att göra egna sagor.

Vi sjunger sånger med anknytning till sagan och barnen kan själva vara med och berätta och dramatisera sagan.

Barnens inflytande

Vi kommer att vara lyhörda för barnens intressen, tankar och idéer under arbetets gång. Detta kan innebära att vi behöver anpassa och att temat tar en helt annan vändning än vad vi pedagoger i nuläget tänker oss.

Normer och värden

 Hur är sagokaraktärerna mot varandra? Vilka känslor ser vi? Hur kan vi koppla dessa känslor till våra egna erfarenheter?

Dokumentation

Dokumentationen av temaarbetet kommer att ske genom bloggen i Unikum. Resultatet av barnens skapande ställs ut (sätts upp på väggar, hyllor, vitrinskåpet i hallen m.m.) på avdelningen.

Utvärdering

Utvärdering av temat sker kontinuerligt under arbetets gång och snarast efter avslutat arbete. Här spelar barnens tankar och känslor en viktig roll.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016