👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skaffa dig ett liv

Skapad 2017-11-07 13:36 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 Samhällskunskap
Nu ska kasta oss in i år 2023. Herregud! Då är jag 53 år och du är 19 år. Jag på väg till min pension och du till ett yrkesliv. Du står vid terrasstrapporna och blickar ut över staden. ÄNTLIGEN! ropar du. Nu är jag vuxen. Jag kan göra vad jag vill, plugga eller jobba. I detta arbetsområde ska du få lära dig om hur du tar hand om din ekonomi, vilka krav som ställs på dig, hur arbetsmarknaden fungerar och hur allt hänger ihop.

SKAFFA DIG ETT LIV

Innehåll

Målet med undervisningen är att....

Du under fem veckors tid  få en uppfattning om hur det är att vara vuxen, i bemärkelsen att klara av att finansiera sitt liv. Du ska nu bland annat få lära dig hur man gör en budgetkalkyl, upprättar en budget, lära dig om regler på arbetsmarknaden och olika anställningsformer, om vad som händer om man inte kan betala sina räkningar med mera. I samband med att man flyttar hemifrån och börjar arbeta eller studera uppstår det flera frågor som vi kommer att arbeta med.

 

Detta ska du kunna.....

Du ska kunna göra en budget där du redovisar för inkomster och utgifter

Du ska kunna redogöra för ett antal begrepp som är kopplat till ämnesområdet

Du ska kunna redogöra för arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor tex arbetmiljö och och arbetsrätt.

Detta ska vi träna på........

Du kommer att få möjlighet att utveckla läsning och läsförståelse

Du kommer att få möjlighet att lära dig olika  begrepp

Du kommer att få möjlighet att uttrycka dig muntligt kring bilder och modeller.

Du kommer att få lära dig olika studietekniker och digitala verktyg för att kunna presentera ett stoff.

 

Detta ska bedömas......

En budgetkalkyl.

En plansch och en skriftlig redovisning av hur du använder dina 20. 000 kronor. Bilder på möbler

Checkpoint på olika begrepp som är kopplat till ämnet

Muntlig redogörelse för ditt liv

En skriftlig redogörelse för dina tankar kring arbetet och vuxenlivet.

 

Såhär ska vi arbeta

Du kommer att jobba och redovisa enskilt för din ekonomi och arbete. Det kommer också förekomma några föreläsningar som berör ekonomi, arbetsrätt och arbetsmarknaden.

Planering

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

46


Skaffa dig ett liv

Eget arbete

Skaffa dig ett liv

Eget arbete

 

Skaffa dig ett liv

Eget arbete

 

47


Skaffa dig ett liv

Klart för inlämning

Skolans budget

Martin

 

Studiedag

 

48

Vad är ett samhälle


Samhällstrukturer

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

 

  Arbetsmarknaden  

49

Välfärd, jämnlikhet


Checkpoint Ekonomi

arbetsmarknad

Välfärd jämnlikhet

  Redovisningar Skaffa dig ett liv  

50
    Prov Ekonomi och Arbete  

51
       

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Min SO matris

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMUNICERA, RESONERA
Samtala, Argumentera och kommunicera sina åsikter och kunskaper Respektera andras åsikter
Uttrycker sig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Försöker förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt kring ämnet samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara med hjälp av ämnesrelaterade uttryck.
Uttrycker sig säkert, använder ämnesspecifika ord och uttryck. Beskriver, förklarar och motiverar.
Lyssnar delvis och är sporadiskt aktiv vid områden som intresserar. Följer ibland med i diskussionen men tar inga egna initiativ.
Lyssnar och är aktiv i områden som intresserar. Följer med i diskussionen och provar egna åsikter samt respekterar andras åsikter.
Lyssnar aktivt för att sen kunna delta i diskussionen och bidrar med egna åsikter. Bemöter andras åsikter på ett respektfullt sätt.
Lyssnar aktivt och är engagerad. Motiverar egna åsikter, ställer passande frågor på ett respektfullt sätt, som för diskussionen vidare. Argumenterar strukturerat och med ett tydligt sammanhang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i andra sammanhang. Drar paralleller till andra kunskaper och arbetsområden.
Använder sig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Skiljer tydligt på fakta och åsikter, samt hänvisar till källor.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, sovra och strukturera information
Bearbetar informationen med hjälp av tydliga instruktioner. Har få egna strategier och försöker anpassa efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi och anpassar efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt utifrån respons. Väljer lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.