👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

*** VIOLEN - SPRÅK ***

Skapad 2017-11-08 10:58 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
På Klackerups förskola ska alla barn ges möjlighet till ett rikt språk och alternativ kommunikation.

Innehåll

Hösten 19 - våren 22

Datum: Oktober 2020


Syfte
Vi vill att barnen ska få ett rikt språk och utveckla ett intresse för språket.


---


Läroplansmål:
*Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.  


*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.


Strategier 2020:
Vi pratar mycket med barnen, vi benämner saker och ting med deras rätta ord. Vi arbetar med barnens foton och säger deras namn.
Vi använder oss av sång och musik. Vi använder oss även av våra matkort där vi sjunger ramsorna samt tittar och diskuterar kring bilderna.
Vi har böcker tillgängliga, ett kapprumsbibliotek samt att vi anser att vår miljö är språkutvecklande genom att vi har foton/bilder i miljön. Med bilder menar vi foton på allt från barnen själva till frukter och fordon.
Vår miljö är uppbyggd med olika ”mötesplatser” där kommunikation mellan barn och barn, pedagoger och barn kan skapas genom miljön. Exempelvis: Bygg, läshörna, ateljé med mera.


 Utvärdering 2021:

Detta är något vi fortfarande arbetar utefter.
Vi lägger till bilder allt eftersom så som att vi har lagt till veckans bokstav.

---


Läroplansmål:
*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera, och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.


Strategier 2020:
Vi har synlig dokumentation i miljön där vi pedagoger och barn tillsammans eller enskilt kan reflektera kring bilderna. ”Vad gjorde vi här”?


Utvärdering 2021:

Detta är något vi har tappat lite utav, vi ska ta upp detta mer.
Det nya är att alla barn har en varsin pärm där deras skapande och dokumentation finns. Vi har även skapas oss en lärvägg ute i tamburen för att vh ska få möjlighet att ta del av vad vi arbetar med.

---


Läroplansmål:


*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.


Strategier 2020:
Vi arbetar inte med skriftspråk men nu efter att ha diskuterat det vill vi ta in detta i vår vardag. Tanken är att börja arbeta med barnens egna begynnelsebokstav. Vi tänker också att vi ska börja teckna våra bokstäver och ha detta synligt i vår miljö.

 

Utvärdering 2021:
Vi har börjat arbeta med bokstäver, vi har det som utvecklingsmål.
Vi har inte börjat men ska använda oss av tecken av begynnelsebokstäverna (barnens).

---


Läroplansmål:


*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.


Strategier 2020:
Läsa böcker och flanosagor.  


Utvärdering 2021:

Vi arbetar inte aktivt med flano, men vi har det tillgängligt i vår miljö.
Vi ska uppdatera vårt flano så det passar barnens intresse som just nu är fordon.
Barnen har börjat mer självmant gå och läsa i böcker.
Vi har diskuterat att vi ska försöka när tillfälle ges att sätta oss med barnen och läsa.


---


Läroplansmål:
*Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.


Strategier 2020:
Vårdnadshavare skriver på sitt hemspråk ”hej och hej då”


Utvärdering 2021:

Vi använder oss av Pollyglutt på barns hemspråk.

--- 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18