Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gpp språk/alternativ kommunikation Blåklockan

Skapad 2017-11-08 14:13 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Syfte •Vi vill ge alla barn på Klackerups förskola ett rikt språk och ge dem en möjlighet att använda alternativa kommunikationer

Innehåll

Läroplansmål i fokus 19/20

2.1 Normer och värden

Utveckla förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

Hur gör vi?

 • Kompisböckerna: vänta på din tur, samarbeta, prata om det.
 • Barnkonventionen: En egen plats, alla har rätt till ett eget namn.
 • Juläventyr: Vänskapens hjärta

 

2.2 Omsorg ,utveckling och lärande. 

Utveckla intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, så väl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa.

Syfte;

Att barnen ska få möta abstrakt konst med inslag av figurala tecken som kan väcka känslor, tankar och ge upphov till fantasi.

Hur gör vi?

 • Vi samtalar och utforskar Joan Mirós bilder.
 • Barnen skapar egna bilder.

Mål:

 • Att kunna lyssna på hur andra upplever samma sak.
 • Att berätta eller visa hur man själv upplever det.
 • Att prova att skapa egna bilder.
 • Att få möjlighet att reflektera och analysera.
 • Extra mål :) Analysera skillnader i abstrakt och föreställande konst.

2.3 Barns inflytande.

Utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Hur gör vi?

 • Dukningsvärdar
 • Kungaskogen: Grodans skogscafé med sopsortering.
 • Juläventyr: Vänskapens hjärta.

 

 

Läroplansmål i fokus: 18/19

 • normer och värden
  förmåga att ta hänsyn till  och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.
  Strategi: I kungaskogen diskuterar vi olika etiska dilemman och  känslor.
 • Utveckling och lärande
  som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Strategi: Sjunger god morgon på olika språk, vi har åtta olika språk på avdelningen.
 • barns inflytande
  utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former och samarbete och beslutfattande.
  Strategi:Samarbetslekar, spela spel, leka lek ute varje dag ute, turtagning i olika sammanhang, kompisböckerna.
  Barnen ges varje dag tid och möjlighet att välja lek/ aktivitet.

 

 

 

Blåklockans Språk och kommunikations GPP

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Strategier:
Vi arbetar med begreppslistor utifrån vårt projektarbete och olika teman. Vi är lyhörde och medforskande pedagoger och hjälper barnen att hitta kunskap om olika frågeställningar som kommer upp i vardagen.

utveckling: att göra begreppslistor till våra leklådor och till fler vardagsituationer. Vt-19 vi utvecklar även med pratkartor.

 

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Strategier:  Vi arbetar med Kungaskogen där vi läser, lyssnar på CD och diskutera olika etiska dilemman i sagan.

Kompisböckerna lever med oss i vardagen och där får barnen stöd i att sätta ord på olika dilemman.

 

 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Strategier: Vi använder oss av tecken som stöd, kopplat till våra begreppslistor.  Vi har matramsor med rim som vi klappar rytmiskt i ett bestämt mönster till. Alla barnen ska ha ett persontecken som vi använder i den dagliga verksamheten.
I dramatisering leker vi med ord, lyssnar på barnens tankar och ger uttryck för olika känslor. Använder oss av regeln om tre.

 

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

 Strategier: Vi använder oss medvetet av bilder/namnbilder/ordbilder på olika sätt för att lära sig känna igen sitt namn och få en förståelse för skriftspråket och symbolernas kommunikativa förmåga. Vi arbetat med att skriva hemliga meddelande som andra kan läsa. Vi uppmuntrar barnen att berätta om sina teckningar, där vi hjälper till att skriva ner berättelsen.
Rut hjälper oss att förstå pilens kommunikativa förmåga.
Vi erbjuder mycket spontanläsning och frontar böcker som vi upplever att barnen verkar vara intresserade av.

Utveckling: Se till att Stina kommer tillbaka med sin språkliga korvkiosk där man lär sig ordbilder och dess sammansättning av bokstäver.

 

 

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Strategier: vi använder oss av kanonen i sagoberättande och att samtala om bilder.
Sjung med Sanna teckensånger använder vi på måndagar tillsammans med Gullvivans barn.

 

 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

  Strategier: Vi sjunger God morgon på olika språk, vi har åtta olika språk på avdelningen. Vi synliggör och samtalar om att det finns olika sätt att kommunicera på. Vi kommer gå vidare med siffror och färger.

Vi använder oss av orden hej, hej då på olika språk, dessa fraser hänger vi på grenen i hallen och vid barnets träd.

Utveckling: att använda pollyglutt och lyssna på alla får åka med på olika språk.

 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: