👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EKEN pedagogisk planering läsår 2017/2018

Skapad 2017-11-08 14:13 i Hagens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lunds Kommun har valt värdeorden LYSSNA LÄRA LEDA – där lyssnandet står för öppenhet för nya perspektiv och en stark demokrati. Vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa. Att leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Hagens förskola arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollegiala lärandet där både barn och vuxna lär varandra, men också ett kollegialt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

Innehåll

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Verksamhetens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Naturvetenskap- vi ska undervisa i vikten av att ha ett varsamt förhållande till vår värld

 • alla barn ska få en ökad förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp
 • ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt ska prägla förskolans utbildning
 • förskolans undervisning ska ge barnen möjligheter att utforska naturvetenskap fysikaliska fenomen och kemiska processer och ge barnet ett ökat kunnande inom området

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i vardagen kan innebära

 • barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar
 • barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge riktning, mängder, antal, ordning och tal oh för talbegrepp för mätning, tid och förändring

3. Digitala verktyg

 • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
 • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
 • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

Var befinner vi oss idag? Vilket projekt har vi valt och varför? (syfte)

1. Naturvetenskap Utifrån läroplanens uppdrag har vi bestämt att vi arbetar med ett gemensamt projektområde, nämligen med de fyra elementen: vatten, jord, eld och luft. Alla undervisningsgrupper kommer att börja arbeta med vatten som projekt för att barnen ska få ökade och fördjupade kunskaper kring ämnet naturvetenskap, olika kretslopp och för att få en positiv framtidstro.

2. Matematik ingår i Skolverkets matematiklyft. Vi som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp undervisningen i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter.

3. De digitala verktygen ska vara ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. De ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

- Vi ska arbeta med vatten som projekt.

- Vi arbeta med vår lärmiljö som speglar vår projekt och ger barnen möjlighet att utforska vatten.

- Vi flätar in matematik i vår projekt genom att arbeta form, färg, antal osv i det som barnen visa intresse för.

- Den digitala verktyg blir ett komplement i vårt arbete med vår projekt.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

- Vi märker det i barnen samtal och lekar.

- Vi märker att barnen använder nya matematiska begrepp

- Att barnen visar intresse i den digitala verktyg.

 

4. Metodval 

-Pedagogisk dokumentation, ett reflekterande arbetssätt

-Foto/film

- Ljud inspelning

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016