👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsplan Bamse ht/vt 17/18

Skapad 2017-11-09 09:49 i Äventyret ULNA Förskolor
Förskola
Sagans värld Mumin hittar en vän, Tove Jansson Syfte Genom sagor och berättelser vill vi erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på upplevelser, fantasi och nyfikenhet. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på kamratskap, samspel, språk och lek på ett lustfyllt sätt.

Innehåll


NORMER OCH VÄRDEN


Syfte
Trygghet är grundläggande för att barnen ska trivas på förskolan. Genom trygghet skapar vi självständiga individer som vågar uttrycka sig och som hjälper varandra. Det är betydelsefullt att respektera varandra olikheter där varje barn får utvecklas genom sina förmågor.
Mål


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• sin förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
Målkriterier


Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• visa respekt för varandra och kunna reflektera kring olikheter 
• lyssna på varandra
• hjälpa varandra med exempelvis ytterkläder och vid matsituationer.  
Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Mindre grupper 
• Förändrar lekmiljöerna utifrån barnens intressen
• Låga matbord i barnens höjd 
• Kompisböcker, serieteckningar, dramatisera konflikter, kompissånger


UTVECKLING OCH LÄRANDE


Syfte
Varje barn är kompetent. Vi tror på att barnet kan, vill och duger. Varje barn är unikt och olika förmågor skapar en helhet i vår barngrupp. Lärande lek som inspirerar barnen till fantasi och nyfikenhet kommer att genomsyra vår verksamhet. Genom musiken kommer vi att sprida  glädje tillsammans.


Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära
* sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.
Målkriterier


Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• våga uttrycka sig enskilt och i grupp
• frivillig tillgång i ateljén 
• barnen får möjlighet att använda musikinstrument som ukulele och maracas  
* öva på sin motoriska utveckling genom rörelse, dans och skogsvistelse
Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Föreläsningar kring pedagogiska miljöer i Göteborg, Linda Linder och digitala verktyg i Uddevalla.
• Vi har fått extra pengar för att anställa ny personal. Utfrån det kommer vi att vistas i mindre grupper.
• Vi kommer att introducera olika föremål så att barnen får uppleva olika sinnen.
• Musiken kommer att bli en viktigt del på vår avdelning då våra barn tycker om att höra, spela musik och sjunga tillsammans.
• Vi kommer att vistas i skogen flera gånger i veckan där barnen får uppleva olika upplevelser utifrån barnens intressen
• Att öppna upp ateljén och flytta ner material blir det mer överskådligt för barnen och de kan skapa fritt.

BARNS INFLYTANDE


Syfte
Barnens tankar och idéer ska främja avdelningen. I samråd med barnen kommer vi att ha reflekterande samtal. Vad? Hur? Varför?  Det är viktigt se barnets perspektiv eftersom att det är barnens miljö.

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
Målkriterier


Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• få reflekterande individer
• bryr sig om sin egen miljö som de vistas i samt omtanke om varandra
•Buffé
Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Genom mindre grupper har vi lättare att reflektera med barnen och lyssna på barnens tankar och idéer
• Att bygga upp lekmiljöer och visa på att vi är rädda om "leksakerna" hoppas vi ska inspirera barnen.

• Vid ett utav borden får barnen möjlighet att duka fram tallrikarna, besticken och glasen själva. Sedan får de ställa sig i kön och hämta maten själva.

FÖRSKOLA OCH HEM


Syfte
Att vara en god förebild för barnen är av stor vikt. Ett samarbete med föräldrarna behövs, för att få de bästa, förutsättningarna kring barnet. Kring en gemensam samsyn når vi barnets förmågor och därmed kan vi utveckla starka individer som tror på sig själva.

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• utvecklas utifrån sina förutsättningar

Målet når vi genom att
tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• samsyn kring barnet
• unikum
• föräldramöte med samarbetsövningar där föräldrarna och pedagogerna lära känna varandra
• utvecklingssamtal