👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation genom Vännerna i Kungaskogen

Skapad 2017-11-09 10:04 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Barnen älskar dem inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer jobba med de olika fokusområdena som varje figur representerar. Babba: språk, Bibbi: matematik och teknik, Bobbo: rytmik och musik, Dadda: naturvetenskap, Diddi: skapande, Doddo: socialt. Vi kommer att börja med Babba som fokuserar på barnens språkutveckling.
Förskola
Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld. För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina tankar och funderingar i vardagliga samanhang. Det kan till exempel vara att kunna diskutera och berätta vad dem gör. Eller att dem får ord att använda till görandet. Under terminen kommer språk och kommunikation ligga som en röd tråd i allt vi gör. Genom vårt arbete med Vännerna i Kungaskogen-tema och våra andra fokusområden kommer barnen att få möta olika språkmiljöer

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Genom arbetet med Vännerna i kungaskogen vill vi lägga grunden för att barngruppen utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Vi vill att barnen ska få en så bra språkutveckling som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi vill att barnen ska få ett rikt talspråk och ett ökat ordförråd.

Vi vill även ge de yngsta barnen möjlighet att uttrycka sig genom TAKK.

TAKK vill vi även ska hjälpa de äldre barnen att synliggöra orden.

Vi vill att de barn som behöver och har ett intresse ska få utmaning i sin skrivutveckling. 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom språkstimulerande aktiviteter såsom språklekar, rim och ramsor, sång och musik, berättande och boksamtal kommer barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt.Barnen får träna på att samspela, använda lägesbegrepp, leka med ord, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. De utvecklar även sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på olika problem som kan dyka upp. 

Vi kommer att läsa böcker som utmanar barnen på deras nivå. Tillsammans med barnen samtalar vi om vad boken handlar om genom att utgå både från text och bild. Litteratur utifrån barnens ålder och intressen finns lättillgänglig för barnen på Rågfältet.

I leken kommer barnen att få möta språk och kommunikation. Vi pedagoger ska vara där och stötta barnen i deras samspel och genom att sätta ord på det de gör.

Vi arbetar med Takk( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm. Vi kommer att arbeta med veckans tecken.

På samlingen innan lunch ska barnen få nya sånger och ramsor med anknytning till temat

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärsituationer

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Genom reflektioner tillsammans med barnen kan vi se hur det har ökat sina kunskaper. Vi pedagoger kommer att ta bilder, filma och anteckna som dokumentation för att följa processerna som sker både individuellt och i barngruppen.

Med hjälp av dokumentationen kommer vi pedagoger att utvärdera och analysera lärprocesserna.

Hur gick det?

Vi utvärderade tillsammans med barnen och de fick uttrycka sina tankar om hur det hade gått. Vi dokumenterade uppstarten genom att fotografera och filma. 

I verksamheten kan man se hur barnen har tagit till sig många nya tecken och utvecklats i sin språkutveckling. Genom sånglyftet fick vi alla lära oss nya sånger som togs tillvara på i samlingarna på avdelningen. Genom leken har vi stöttat barnen och utmana dem där de befinner sig. Genom barnens intressen har vi kunnat ge dem det stöd dem behöver. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Vännerna i Kungaskogen har varit delaktiga och utmanat barnen i sin språkutveckling genom att dem har kommit med nya rim och ramsor samt sånger. Genom dramatisering och återberättning har barnen kunnat visa upp sin nyvunna kunskap. 

 

Vi hade viljat fått in mer rim och ramsor med barnen eftersom det inte har varit i så stor utsträckning som vi hade önskat. 

Hur går vi vidare?

Vi kommer att arbeta vidare med ovanstående då vi märker att bla lägetsbegrepp behöver förtydligas lite mer. Vi kommer arbeta mer med flerspråkigheten och TAKK nästa termin. 

Genom våra läsgrupper har barnen utvecklat sin kommunikativa förmåga och tränat på att lyssna och förstå varandra, uttrycka sina tankar och samarbeta med kompisarna genom att bygga vidare på deras tankar och idéer. Vi har uppmuntrat barnen till att tänka olika när vi har samtalat om böckernas innehåll och pratat om att det kan finnas flera möjliga svar på en fråga. Detta kommer vi att arbeta vidare med och vi ser detta arbetssätt som en process som vi tillsammans med barnen fortsätter att utveckla

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016