Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - Lärande för Hållbar utveckling

Skapad 2017-11-10 08:54 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Tallbackens förskola arbetar med ett gemensamt projekt kring VATTEN. Projektet utgår ifrån arbetet med Grön Flagg /stiftelsen för Hållbar utveckling. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och förhålla sig till naturen i ett sammanhang. Tanken är att vårt fokus ska vara på att utforska vatten och hav på olika sätt. Vi vill göra barnen nyfikna och engagerade i vad som händer med havet idag, så att barnens intresse för att värna om havet ökar. Förhoppningen är att barnens engagemang ska ge ringar på vattnet i framtiden. Syftet med projektet är lärande för hållbar utveckling där barnen får upptäcka och utforska vatten och dess betydelse för människor, djur och växter. Vi vill att arbetet och undervisningen ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Detta innebär att projektet kommer att se olika ut i respektive grupp. Under vårt projekt ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska vatten samtidigt som de utmanas i sitt sociala samspel med barn i olika åldrar. På ett lekfullt och varierat sätt kommer vi att använda sinnena för att stimulera barnens förståelse och lärande kring fenomenet vatten.

Innehåll

Våra syften med Lärande för Hållbar utveckling:

 • Alla barn ska känna sig delaktiga, känna ansvar och få en upplevelse av att kunna påverka. 
 • Alla barn ska ges ökad kunskap och förståelse om världens mångfald: miljö, djur, klimat, människor och dess samband samt utveckla empati och omsorg om dessa. 
 • Alla barn ska erbjudas kreativa och utmanande miljöer ute och inne som skapar möjlighet till innovativt tänkande och öppnar upp för olika perspektiv.

Prioriterade mål:

 • Barnen ska ges fler möjligheter att bli medvetna om att de är en del av en större helhet och att alla har ett gemensamt ansvar att värna om den värld vi lever i människor, djur och växter. Allting i världen rör sig i kretslopp - vattnet, människan, luften, maten. Vi är del av naturens kretslopp och påverkas av det och påverkar det.

 • Barnen ska ges möjlighet att utforska vatten och hav på olika sätt.Vi använder oss av sjön Valloxen som ligger nära förskolan i vårt utforskande. Vi vill göra barnen nyfikna och engagerade i vad som händer med sjöar och havet idag, så att barnens intresse för att värna om vårt gemensamma vatten ökar. 

 • Vi vill verka för att öka barnens medvetenhet om hur vi använder olika material, vad vi  förbrukar och hur vi återvinner materialet påverkar vår närmiljö och våra sjöar och hav.

 • Vi vill undersöka hur plasten i våra sjöar och hav påverkar den mat vi äter, genom samarbete med vår kock på förskolan.

 

 

Besök gärna Grön Flagg - Hållbar utveckling för barn och unga

Den marina nedskräpningen är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Ingen har ansvar för att städa och skräpet ökar för varje år. Skräp som kostar och som skadar. Fåglar, fiskar och däggdjur misstar det för mat eller trasslar in sig i det.

Filmer från Grön Flagg:

Förskolans läroplan

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”. (Lpfö98, s. 7)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: