👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema demokrati och politik (Från planet till samhälle )

Skapad 2017-11-10 10:33 i Haverdals byskola Halmstad
Vi lär oss om hur vi utvinner och använder energi i vardagslivet. Vi går även igenom hur de olika energityperna kan påverka miljön. Vilka olika för- och nackdelar som finns när det gäller kärnkraft, kolkraft, vindkraft, solkraft och vattenkraft.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
I vårt tema politik och demokrati reflekterar vi över frågor som; Vad är det för skillnad att växa upp i ett demokratiskt land jämfört med ett land med en diktator? Hur kan jag påverka i skolan och i samhället? Vad är politik? Hur argumenterar jag för en åsikt? Varför är det så viktigt att rösta? Vi kommer att lära oss om hur demokratiska beslut tas och hur man som individ och grupp kan påverka i samhället. Vi går igenom skillnaden mellan riksdag och regering och dess olika uppdrag. Likaså lär vi oss vad ett politiskt parti är och hur politiska beslut påverkar vår vardag. Vi kommer även att titta på likheter och skillnader som finns mellan demokratiska beslut som fattas i riksdagen och i skolan.

Innehåll

 

I undervisningen ska vi:

- samla fakta genom film, genomgångar och läromedel.

- reflektera efter varje delområde som vi behandlat under lektioner.

- fördjupa oss gruppvis i våra politiska partier, genom hemgrupp -expertgruppsövning/redovisning.

- utveckla vår begreppsförståelse inom arbetsområdets aktuella begrepp genom olika övningar.

- skriva argumenterande text utifrån för dig nära frågor, med hjälp av stödmall

- arbeta med texttypen argumenterade/diskuterande text- dess syfte, struktur och språkliga drag.

- i grupp fiktivt företräda ett eget parti, vi spelar in korta valkampanjfilmer och anordnar ett klassval.

- träna oss på att hålla i muntliga redovisningar.

 

·        Begrepp:

demokrati

 diktatur

 makt

majoritet

minoritet

politiska partier

 vågmästare

riksdag

regering

 statsminister

 representanter

president

representativ demokrati

direkt demokrati

rösträtt

 röstkort

valsedlar

 hemliga val

 öppna val

 censur

fri opinionsbildning

 Sveriges fyra grundlagar

 yttrandefrihet

 majoritetsprincipen

 hänsyn till minoritetens intressen

monarki

republik

fyra-procents-spärren

socialistiska partier

borgerliga partier

Alliansen

 

Bedömning:

Du visar din kunskap genom att:

- du visar förståelse för ämnesspecifika begrepp, och det samband som finns dem emellan i våra begreppsövningar,

- du reflekterar med hjälp av ämnesspecifika ord under lektioner och i din lärlogg, 

 - du kan resonera om vilka demokratiska möjligheter du har till att påverka beslut, både i skolan men även i andra sammanhang i samhället.

-  du reflekterar kring demokrati och diktatur, och kan jämföra hur dessa påverkar en människas vardag (övning Monarkadien)

- du tillsammans med din hemgrupp undersöker vad "ditt" parti anser om samhällsfrågor exempelvis, skola, arbete, sjukvård osv (utifrån stödmall). Du visar sedan din kunskap vid din redovisning i expertgruppen.

 - skriver en argumenterande/diskuterande text med korrekt struktur och språkliga drag

- i reklamfilmen för din grupps parti visar du att du vet hur man argumenterar med åsikt och argument.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6