👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 6

Skapad 2017-11-12 17:00 i Elinebergsskolan Helsingborg
Kapitel 3: Samband och förändring
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde - Samband och förändring Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel och y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf

Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med NOMP.

Så här får du visa dina kunskaper.

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Samband och förändring

Matematiska begrepp

E
C
A
Din förmåga att använda olika begrepp. (Exempel på begrepp inom området är: Koordinat, punkt, koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel och proportionalitet)
Du kan använda NÅGRA matematiska begrepp för att beskriva och förklara någon uppgift vi arbetat med. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då NÅGRA av begreppen på rätt sätt.
Du kan använda DE FLESTA matematiska begreppen för att beskriva, förklara och jämföra någon uppgift LIKNANDE de vi jobbat med. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då DE FLESTA av begreppen på rätt sätt.
Du KAN använda de matematiska begreppen för att beskriva, förklara och jämföra i en NY uppgift/situation. Detta visar du genom att t.ex. "beskriva vägen" genom ett koordinatsystem för en kompis med hjälp av de olika begreppen till höger. Du använder då ALLA av begreppen på rätt sätt.

Matematiska resonemang

E
C
A
Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Du kan ställa någon fråga eller ge någon kommentar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som TILL VISS DEL för resonemanget framåt. Detta visar du genom att ställa frågor till din kompis som beskriver vägen.
Du kommer med egna idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som FÖR resonemanget framåt. Detta visar du genom att t.ex. ställa frågor till din kompis som beskriver vägen för att kunna kontrollera att du uppfattat rätt.
Du kommer med egna och tar del av andras idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner. Du UTVECKLAR och FÖRDJUPAR ditt och andras resonemang. Detta visar du genom att t.ex. ställa frågor till din kompis som beskriver vägen så att han/hon kan förtydliga sin beskrivning.

Matematiska uttrycksformer

E
C
A
Din förmåga att använda tabeller och grafer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Du kan TILL VISS DEL använda och ge förklaringar till ENKLA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att...
Du kan OFTAST använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att...
Du KAN använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar du genom att ...
...kunna sätta ut NÅGRA koordinater i ett kooordinatsystem.
...kunna sätta ut koordinater i ett kooordinatsystem.
kunna avläsa NÅGRA koordinater i ett koordinatsystem
kunna avläsa koordinater i ett koodinatsystem.
kunna göra ett diagram av en tabell.
...du kan dra NÅGON slutsats genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan i OLIKA TYPER AV DIAGRAM/TABELLER dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...du kan jämföra olika tabeller och VÄLJA UT NÅGOT samband som är proportionellt.
...du kan jämföra olika tabeller och VÄLJA UT NÅGRA samband som är proportionella.
...du kan jämföra olika tabeller och välja ut de samband som är proportionella och förklara varför med hjälp av att rita diagram.