Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Grodan

Skapad 2017-11-13 11:44 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

Umgänge

Barnsyn, kunskap och miljö hör ihop.

Vi skapar trygghet i gruppen genom att vara närvarande i barnens lek, vi är nära, deltar i samtalen och förebygger oönskade händelser. Genom aktiviteter i mindre grupper lär barnen känna varandra.

Vi eftersträvar att utstråla glädje, lugn, att se alla barn och ha fokus på det som fungerar bra.

Vår utgångspunkt är att alla barn är kompetenta, vill undersöka och lära. Vi lyssnar på barnen och ställer nyfikna frågor. På så sätt kan vi utmana barnen att lära sig mer om det de är intresserade av.

Genom allas delaktighet och roliga aktiviteter vill vi skapa en god känsla i gruppen, att vi har det bra tillsammans.

 

Rutiner

Vi har rutiner för hur olika arbetsuppgifter ska fördelas mellan skiften. Vi ska ha en tät kommunikation och en lyhördhet ifall uppgiften behöver tas över av någon annan. vi ska vara flexibla och hjälpas åt att se behoven, barnen kommer först.

Vi arbetar med en flexibel indelning av barnen i tre grupper. Vi har en långsiktig plan för vilka aktiviteter vi ska ha och vem som är ansvarig, utifrån denna plan utvärderar vi och planerar varje vecka.

Information mellan skiften sker genom att alla skriver i blocket. Vi ska utarbeta ett infoblad till vikarier som kan läsas igenom snabbt och följas under dagen.

Lärmiljö

Vi vill organisera miljön så att läroplanens olika målområden blir synliga, t.ex. språkhörna, bygg- och matterum osv. Vi utgår från en grundstruktur som får vara föränderlig. Vi ska ha en balans mellan god överblick och avgränsning.

Vi skapar rum i rummet och tydligt vilka aktiviteter hörnan ska inbjuda till och var materialet har sin plats. Vi väljer material  som både utmanar och är tryggt.

Vi vill skapa större utrymme för rollek och ge möjlighet att få uppleva med olika sinnen; musik, rörelse, känna på saker osv. Eftersom vi ska få tre iPads vill vi använda dem mer i utforskandet.

 

Introduktion och inflytande

Barnen introduceras till aktiviteter och material olika hörnor genom att vi är närvarande; visar och inspirerar till olika lekar.

Så här är barnen delaktiga i att grundverksamheten ska fungera.

 

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv här vid årets slut...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: