👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och hörsel 8c

Skapad 2017-11-13 17:51 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 – 9 Biologi Fysik
Vindens sus, bilars brus. Ljud finns överallt omkring oss. Men hur uppkommer ljud, vilka egenskaper har det och vilken betydelse har ljud för oss människor? Hörseln är ett sinne som alltid är aktivt, även när vi sover. Det vi inte kan se kan vi ofta ändå höra, och därför är ljud en av våra viktigaste källor till förståelse av vår livsmiljö. Det vi hör har stor påverkan på oss. Höga ljud utlöser flyktreaktioner, och ljud kan framkalla minnen som vi inte visste att vi hade. Ljud i form av musik aktiverar många delar av vår hjärna och att spela ett instrument som ung har visat sig förbättra både minne och matematiska förmågor.

Innehåll

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. 
 • Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Örats delar och funktion. 
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

  Konkretisering av mål:
 • Veta att det krävs en ljudkälla och ett medium (materia) för att ljud ska kunna fortplantas
 • Känna till hur ljudet sprids och ljudets hastighet i luft
 • Känna till att ljudets hastighet varierar beroende på temperatur och olika medier
 • Att ljud kan beskrivas som en vågrörelse.
 • Vad som menas med frekvens och i vilken enhet man mäter frekvens.
 • Veta vad som menas med infraljud och ultraljud
 • Hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.
 • Hur tonhöjd och tonstyrka påverkar utseendet på ljudvågorna. I vilken enhet man mäter tonstyrka.
 • Vad som menas med resonans. 
 • Känna till begreppen: frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå (tonstyrka)
 • Känna till örats delar och funktion
 • Ljudmiljöns påverkan på hälsan, hur du skyddar dig mot bullerskador

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgång, små laborationer och korta klipp där vi lär oss de grundläggande termerna och teorierna för hur ljud och ljud uppstår och utbreder sig, örats olika delar och funktion. 
 • Vi övar oss på att redogöra för begrepp
 • Utifrån en egen frågeställning planerar ni och genomför en studie av ljudmiljön och mäter ljudnivån i någon situation/rum för att få en uppfattning om hur starkt eller svagt ljud som finns runt om oss. 
 • Vi lär oss om vilka risker vi utsätter oss för när vi befinner oss i en bullrig eller högljudd miljö.

  Länk till planering

 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Skriftligt prov eller muntlig redovisning inför Gunilla där begrepp och fenomen inom området akustik  samt området öra och hörsel testas
 • Skriftlig rapport om studie av ljudmiljö och förebyggande av hörselskador.
 • Bedömningen kommer ske v.
 • Efter provet eller muntlig redovisning och bedömningen av laborationsrapporten kommer den formativa bedömningen att ske genom unikum. 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    
 •  

 

2. Undervisning:

 •    
 •    
 •  

 

3. Bedömning:

 •    Man får välja mellan skriftligt prov eller muntlig redovisning.  

Uppgifter

 • Muntlig presentation eller instuderingsfrågor inför prov

 • Undersökning ljud (buller)

Matriser

Fy Bi
Bedömning efter området Akustik och hörsel

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även...
... bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ...
... i huvudsak fungerande sätt.
... ändamålsenligt sätt.
… ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...
... enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
... utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
… välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för...
... enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
... utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
... välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven...
.. enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har...
..grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
.. goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... mycket goda kunskaper om energi, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra...
... enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
.. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
... välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Biologiska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven har ..//..kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ..//... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande kunskaper ge exempel och beskriva dessa med viss användning
goda kunskaper förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning
mycket goda kunskaper förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning
Biologiska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra ..//.. resonemang om hälsa, sjukdom,sexualitet och ärftlighet och visar då på ..//-- identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
enkla och till viss del underbyggda enkelt
utvecklade och relativt väl underbyggda förhållandevis komplexa samband
välutvecklade och väl underbyggda komplexa samband