👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht17 åk 9 Hi Världskrigens tid ASv

Skapad 2017-11-14 15:17 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
Vi brukar tala om världskrigen som två olika krig. I detta arbetsområde kommer vi att se på krigen som en period i vår historia som hänger ihop. Varför blev det krig i Europa i början av 1900-talet och vad fick kriget för konsekvenser för länderna i Europa och resten av världen? Att ha en förståelse för världskrigen är också viktigt för att förstå varför vår egen tid ser ut som den gör.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

- redogöra för orsaker till och följder av de båda världskrigen.

- jämföra den historiska utvecklingen i några länder. 

- reflektera över hur historia och propaganda har använts och används i dag som ett medel för påverkan.

-resonera om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.

-reflektera kring hur historiska skeenden påverkat nutida politiska,ekonomiska och sociala förhållanden.

- använda olika typer av källor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans.

 

 Innehåll

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  • Några historiska begrepp, till exempel nationalism, imperialism, mellankrigstiden, samt olika syn på deras betydelser.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Genomförande


Under veckorna 43-48 kommer vi att arbeta varierande med studier i läroboken, läsa artiklar, olika typer av övningar, samtal och diskussioner, se och analysera filmklipp. Vi kommer ha läxor, redovisning av uppgifter och prov.

 

Bedömning


Grunder för bedömningen är 

- kunskap om de historiska förloppen och begrepp
- förmåga att resonera om orsaker till och verkan av historiska händelser,

- förmåga att resonera kring att historia kan användas för att nå politiska mål,
- förmåga att resonera kring hur historien format dagens samhälle,

- förmåga att använda och resonera kring trovärdigheten vad gäller olika källor.

Kursplanemål

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, 

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används,

• kritsikt granska och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

Matriser

Hi
Världskrigens tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa kunskaper och begrepp
Visa kunskap om - historiska förhållanden - skeenden - gestalter Använda begrepp
Du kan förklara begrepp och har kunskaper om världskrigens tid som är grundläggande
Du kan förklara begrepp och har kunskaper om världskrigens tid som är goda
Du kan förklara begrepp och har kunskaper om världskrigens tid som är mycket goda
Samband
Resonera om orsaker och konsekvenser gällande -samhällsförändringar -människors levnadsvillkor och handlingar -Förintelsen och andra folkmord
Dina resonemang om världskrigens tid är enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang om världskrigens tid är utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang om världskrigens tid är välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra
Beskriva samband mellan olika tidsperioder gällande - kulturmöten - migration - politik - levnadsvillkor
Jämförelser som är enkla
Jämförelser som är förhållandevis komplexa
Jämförelser som är komplexa
Värdera
Resonera om hur historia kan användas för olika syften och vilka konsekvenser det kan få
Dina resonemang om hur historia kan användas är enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang om hur historia kan användas är utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang om hur historia kan användas är välutvecklade och väl underbyggda
Metod
Resonera om olika källors trovärdighet och relevans
Dina resonemang om källor är enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang om källor är utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang om källor är välutvecklade och väl underbyggda