Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2017-11-15 15:27 i Sörviks skola Ludvika
Planering för NTA- lådan Från frö till frö.
Grundskola 4 Biologi

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med temat Från frö till frö är att eleverna får möjlighet att :

 • Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor
 •  Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för
 •  Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig
 •  Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen  och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling
 • Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen
 • Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel 

Hur ska vi lära oss detta?

Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

 •           Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst
 •           Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer
 •           Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig
 •           Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån
 •           Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta   
 •           Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling
 •           Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen
 •          Utforma en poster om åkerkålplantans livscykel och livsvillkor 

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Dokumentera sina undersökningar i text och bild
 • Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
 • Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig
 • Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.
 • Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.
 • Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk
 • Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen
 • Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen
 • Presentera resultatet av arbetet med åkerkålen som en poster

Hur du får visa vad du kan:

 • genom undersökningar
 • genom dokumentation
 • genom beskrivningar och förklaringar om fröet/växtens livscykel, fotosyntes, växtens samspel med andra organismer.
 • genom samtal

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Från frö till frö

Mer än godtagbar nivå
Godtagbar nivå
På väg mot godtagbar nivå
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen
Du kan vara med i och besvara frågor i ett samtal som handlar om hur beroende vi människor är av naturen.
Med stöd kan du delvis samtala om frågor som handlar om hur beroende människan är av naturen.
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra alla uppdrag i temat OCH du kan ställa frågor och planera en undersökning som man sedan kan arbeta utifrån
Du kan genomföra uppdragen i temat.
Du kan med stöd av andra genomföra uppdragen i temat. Med stöd kan du bidra till att ställa frågor och planera en egen undersökning
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder materialet från NTA-lådan på ett säkert och försiktigt sätt.
Du använder materialet från NTA- lådan på ett säkert sätt.
Du använder en del av materialet från NTA-lådan på ett försiktigt och säkert sätt.
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra din frö- undersöknings resultat med din kompis resultat. Du ger då exempel på likheter och skillnader. Du ger också förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan jämföra din frö- undersöknings resultat med din kompis resultat. Du ger då exempel på likheter och skillnader.
Med stöd kan du jämföra din frö-undersökning med någon annans resultat.
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan dokumentera fröundersökningen med text och bild .
Du kan dokumentera fröundersökningen med text.
Med stöd kan du dokumentera frö-undersökningen med bild eller text
Kunskapskrav betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning Du kan också beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig
Du kan förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
Med stöd kan du förklara hur fröet kan gro och växa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: