👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2017-11-15 20:30 i Hovgårdsskolan Halmstad
En Pedagogisk Planering för idrott och hälsa år 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Här beskrivs syftet med det vi ska göra på lektionerna i idrott och hälsa. Vilka mål vi ska nå och vad som kommer att bedömas på lektionerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen nu och resten av livet. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter samt utveckla olika förmågor. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika slags rörelseaktiviteter. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra och förstår vikten av säkerhet och att visa hänsyn. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att eleverna får använda olika förmågor för att kunna diskutera, argumentera och reflektera ämnet och dess innehåll, samt förstå innebörden av en god hälsa och sund livsstil.

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

Eleven,

• leker enklare lekar och rör sig till musik. • behärskar olika motoriska grundformer, såsom hoppa, springa, rulla, åla,stödja och krypa. • deltar i laglekar/aktiviteter och samarbetar. • deltar i samtal och sätter ord på sina upplevelser. • deltar i vattenlekar som tränar att flyta och balansera vilket ska leda till simning i mag- och ryggläge (start åk. 3) • deltar i uteaktiviteter under olika årstider och känner till och försöker leva efter allemansrättens grunder. • kan orientera sig efter enkla kartor i klassrummet och på skolgården. • kan självständigt sköta dusch och ombyte och förstå innebörden av en god hygien.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med de motoriska grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel/lekar, takt och rytm, dans, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi kommer att vara utomhus under olika årstider och prova på olika aktiviteter ( t ex orientering, lekar, skridskoåkning, säkerhet vid vatten) samt gå igenom grunderna i allemansrätten. Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och försöka utveckla en god kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete och hänsynstagande är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå regler samt utveckla uthållighet och kondition. Vi för diskussioner om vad god hälsa och sund livsstil innebär och hur man når dit. Vi pratar om hur olika matvanor påverkar hälsan samt kroppens olika funktioner. Vi lägger även vikt vid att barnen får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar aktivt med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Åk 3 kommer några gånger under läsåret att simträna samt prova på livräddning och säkerhet vid vatten. De elever som från år 3 har behov av simskola kommer att erbjudas det.

Bedömning

Förmågan att delta i lekar, spel och idrotter.

Förmågan att röra sig till musik och i dans.

Förmåga att utföra motoriska grundformer i olika miljöer.

Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter.

Förmågan att samtala om sina upplevelser av fysisk aktivitet.

Förmågan att leka och röra sig i vatten.

Förmågan att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till allemansrättens regler.

Förmågan att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Förmågan att klara av dusch och ombyte på egen hand.

Förmågan att förstå varför man ska röra på sig och leva hälsosamt.

Förmågan att delta i samtal om ämnet, argumentera för en sund livsstil samt reflektera över hur olika fysiska upplevelser påverkar kropp och hälsa.

Uppgifter

 • Läxa i idrott och hälsa - Stabilt sidoläge

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris Idrott & Hälsa år 1-3 Hovgårdsskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dans & Rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Idrott & Lekar
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan alltid eller oftast hantera med- och motgångar.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning. Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma 50 m bröst, 25 m rygg och flyta 30 sek.
Jag kan simma 100 m bröst, 50 m rygg och flyta 1 min.
Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan placera mig framför, bakom, vid sidan av och ovanpå till exempel en plint. Jag kan ta fram redskap enligt en karta över gymnastiksalen.
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor. Jag kan hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken. Jag kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda en enklare karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till de enklaste grunderna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Jag kan ge exempel på olika aktiviteter man kan göra utomhus under olika årstider.