👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan av Jan Guillou 2017/2018

Skapad 2017-11-17 10:09 i Laröds skola Helsingborg
Detta arbete bygger på lgr 11 och Jan Guillous Ondskan. Det fokuserar på läsning och reflektion och analys av det lästa. Eleven svarar på frågor skriftligt och diskuterar grupp- och klassvis.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Arbetsmoment

Ni kommer under de följande veckorna att arbeta med Ondskan, skriven av Jan Guillou. Boken skall vara utläst senast 14/12. Varje vecka kommer ni att få uppgifter kopplade till boken som ni skall skriva om samt att vi kommer att diskutera boken. Arbetet avslutas med att ni ska skriva en novell med temat "Ondska". Denna skall lämnas in den 18/1-2018 vilket innebär att novellen kommer att bedömas under vårterminen. Denna får endast skrivas under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F
E
C
A
Eleven behöver arbeta mer.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven behöver arbeta mer.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven behöver arbeta mer.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven behöver arbeta mer.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv SvA
Ondskan av Jan Guillou 2017/2018

Din förmåga att använda ett uttrycksfullt, korrekt och tydligt språk och använda skriftspråkets normer

F
E
C
A
Skiljetecken
Eleven behöver arbeta mer.
Punkt, versaler och gemener används i det närmaste korrekt.
Punkt, versaler och gemener och de flesta andra skiljetecken används korrekt. Enstaka misstag förekommer.
Punkt, versaler och gemener och de flesta andra skiljetecken används korrekt.
Meningsbyggnad
Eleven behöver arbeta mer.
Texten har enkel meningsbyggnad. Den innehåller få sambandsord som upprepas t.ex. sedan, sedan
Texten har både enklare och mer avancerad meningsbyggnad. Den innehåller sambandsord med variation.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som ger flyt i texten som helhet. Den innehåller en variation av sambandsord som bidrar med flyt i texten.
Styckeindelning
Eleven behöver arbeta mer.
Texten innehåller styckeindelning men den är inte korrekt markerad och finns inte alltid där den är relevant.
Texten innehåller styckeindelning men den är inte korrekt markerad.
Texten innehåller korrekt markerad styckeindelning som är väl anpassad till innehållet.
Ordförråd
Eleven behöver arbeta mer.
Eleven använder ett begränsat ordförråd.
Eleven använder ett ganska varierat ordförråd.
Eleven använder ett rikt och varierat ordförråd som fungerar mycket väl i sammanhanget.
Ny aspekt
Du har inte varit förberedd till lektionerna.
Du har planerat ditt arbete ganska bra och läst de sidor du ska ha läst varje vecka.
Du har planerat ditt arbete bra och läst de sidor du ska ha läst varje vecka.
Du har planerat ditt arbete mycket bra och läst de sidor du ska ha läst varje vecka.
Ny aspekt