👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-11-20 12:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Vi använder läromedel Prima och Busmusan.
Grundskola 1 Matematik
Vi har gemensamma mål som hämtas ur läroboken Mitt i Prick.

Innehåll

Syfte och mål

Utifrån syftet arbetar vi med följande mål i Mitt i Prick 1A:

 • Taluppfattning
 • Talen 0-12
 • Taluppdelning
 • Olika symboler som likhetstecknet, additionstecken och subtraktionstecken
 • Begrepp som hälften och dubbelt, större än och mindre än, klockans hela timmar samt problemlösning
 • Upptäcka mönster
 • Enheten kronor
 • Programmering

Utifrån syftet arbetar vi med följande mål i Mitt i Prick 1B:

 • Taluppfattning
 • Talen 13-20
 • Hela tiotal, 0-100
 • Subtraktion 0-20
 • Talföljder
 • Begrepp som udda och jämna, halva, lägesbegreppen, mätning, klockans halva timmar, geometriska objekt samt problemlösning.
 • Stapeldiagram
 • Programmering

Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i åk. 3

Bedömning för åk 1 kommer att göras i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1

Pågående
Uppnått
Kunna läsa, skriva och räkna talen 0-100.
Kunna ange siffornas värde i talen 0-100.
Kunna dela upp talen 3-10.
Kunna dubbelt och hälften.
Kunna större än > och mindre än <.
Kunna skilja på udda och jämna tal.
Kunna skapa olika enkla mönster i färg och form.
Förstå addition med begreppet summa.
Förstå subtraktion med begreppet differens.
Kunna räkna ut additionstal 0-20 utan tiotalsövergång. (laborativt)
Kunna räkna ut subtraktionstal 0-20 utan tiotalsövergång.(laborativt)
Kunna räkna ut additionstal med hela tiotal. T ex 20 + 10 = 30, 40 + 40 = 80
Kunna räkna ut subtraktionstal med hela tiotal. T ex 30 - 10 = 20, 90 - 50 = 40
Förstå och kunna använda den kommutativa lagen i addition.
Kunna namnge en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kunna rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kunna fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former.
Kunna jämföra och uppskatta längder.
Kunna mäta längd med klossar och rutor.
Kunna mäta längd i centimeter.
Kunna några måttenheter från förr.
Kunna läsa av en klocka, hela timmar.
Kunna ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Hela timmar.
Kunna läsa av en klocka, halva timmar.
Kunna ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Halva timmar.
Kunna räkna ut tidsdifferenser mellan två klockslag i hela och halva timmar.
Kunna tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.
Kunna tolka enkla koder
Kunna använda en miniräknare.
Kunna lösa uppgifter i addition 0-20 med tiotalsövergång.
Kunna lösa uppgifter i subtraktion 0-20 med tiotalsövergång.