👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matemattik - Geometri, bygg ett eget pepparkakshus

Skapad 2017-11-20 14:07 i Munkedalsskolan Munkedal
Under en period framöver kommer klassen arbeta med geometri i matematiken. Som den del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, sträckor, omkrets, area, skala och vinklar.
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik Bild
Under en period framöver kommer klassen arbeta med området geometri i matematiken. Som en del i detta arbete kommer du att få rita mallar och bygga ett eget pepparkakshus. De olika arbetsmomenten kommer handla om längdenheter, sträckor, omkrets, area, skala och vinklar.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- beskriva form och storlek på månghörningar.

- uppskatta och jämföra vinklars storlek.

- beskriva symmetri och symmetrilinjer.

- beräkna omkrets och area och visa på samband.

- sätta dig in i problem och använda nya strategier.

- använda skala.

- se samband mellan skala och storlek.

- använda skala och mönster på figurer.

- motivera val av strategier vid problemlösning.  

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få tillverka ditt eget pepparkakshus och arbeta matematiskt (även med  ämnena teknik och bild) genom att:

- rita mallar till olika husdelar.

- klippa ut och sätta ihop delarna provisoriskt.

- mäta omkretsen på mallarna och skriva den på varje mall.

- mäta arean på mallarna och skriva den på varje mall.

- rita ut en spetsig, en trubbig och en rät vinkel på minst en av mallarna.

- sätta ihop pepparkakshuset, färglägga samt pynta det.

- rita mallarna i en annan skala.

- färdighetsträna i matematikboken Formula med innehållet: form och storlek, uppskatta och jämföra vinklar, symmetri och symmetrilinje, omkrets och area, skala samt problemlösning. 

  

Bedömning och dokumentation

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms fortlöpande genom observationer under lektionstid, återkoppling till arbetet samt genom inlämnade arbetsuppgifter.

Dina kunskaper angående beräkning av omkrets, area, skala, vinklar, geometriska former, problemlösning, tredimensionell bild samt tekniskt utformande bedöms i samband med din planering och tillverkning av ditt pepparkakshus.

Din färdighetsträning i läromedlet Formula bedöms i samband med ett sammanfattande matteprov.

 

Dokumentation av området sker genom:

-  en utställning av pepparkakshusen.

- att fotografera och lägga in bilder i Unikum.

- att modeller och prov sparas i portfoliopärmen.

- att din kunskapsutveckling dokumenteras i BeMa:s matris för matematik samt i matrisen för ämnet matematik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk Bl
Bedömningsmatris läsår 2017/2018

på väg mot grundläggande förmåga
grundläggande förmåga
god förmåga
mycket god förmåga
Problemlösning
-Förstå frågan i en textuppgift -Använda olika strategier vid problemlösningar -Tolka resultat och dra slutsatser -Avgör om ett svar är rimligt -Lösa problem själv -Lösa problem i grupp
.
Begrepp
-Använda begreppen -Beskriva begreppen -Använda olika uttrycksformer för att beskriva begrepp -Beskriva likheter och skillnader mellan begreppen -Visa samband mellan begreppen
Metoder
-Använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften -Välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften -Använda en huvudräkningsmetod som är snabb och enkel - Välja och använda passande räknesätt vid problemlösning -Använda miniräknare
.
Resonemang
-Ställa och besvara frågor i grupp -Motivera sin lösning skriftligt -Motivera sin lösning muntligt -Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas -Förstå andra elevers förklaringar och bidra med egna idéer
Komunikation
-Berätta för en kamrat hur man löst en uppgift -Redovisa sina uppgifter skriftligt så någon annan förstår vad man menar -Lyssna på en kamrats förklaring hur den löst en uppgift -Visa sina lösning med bild och/eller symboler