👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division

Skapad 2017-11-20 15:51 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi lär oss att dela i lika stora grupper och att bygga en grund för begreppet bråk med hjälp av konkreta medel

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • räknesättet division
 • känna till begreppet bråk 
 • grunderna inom bråk 
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

 •  

    

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort, hundraruta m.m.

 

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 

 • med bildstöd dela upp ett antal i två och fyra lika stora grupper (delningsdivision)
 • grupper (delningsdivision) 
 • med bildstöd dela in ett antal i grupper om två, tre, fyra, 
 • fem och sex (innehållsdivision) 
 • räkna hur många delar en figur är delad i 
 • måla en halv, tredjedel och fjärdedel av en figur 
 • undersöka bråkcirklar med hjälp av laborativt material 
 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll 
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild 
 • titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den 
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: division, bråk, dela, bråkform, täljare, nämnare, kvot

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma