👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2017-11-21 12:13 i Gränbyskolan Uppsala
Vinklar, area, omkrets, volym åk 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här får du lära dig mer om vinklar, area, omkrets och volym!

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Använda och beskriva begreppen som tillhör detta område, t ex längd, sträcka, endimensionell, tvådimensionell, tredimensionell, area, yta, volym, kropp, kubikmeter, kvadratmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta 
 • Enheter för alla tre dimensionerna (meter, kvadratmeter, kubikmeter)
 • Egenskaper för kropparna prisma, rätblock, kub och pyramid.
 • Namnge olika typer av månghörningar.
 • Göra beräkningar med triangelns vinkelsumma.
 • Beräkna omkrets och area på fyrhörningar och trianglar.
 • Beräkna cirkelns omkrets
 • räkna med skala
 • Rita och beräkna volymen och begränsningsytan av ett rätblock.

 

Arbetsformer

Vi lär oss viktiga begrepp inom området och vi tränar också på att lösa geometriska problem. Inom området arbetar vi med problemlösningsuppgifter då vi använder oss av EPA-metoden. Vi tränar på vår kommunikation och resonemangsförmåga genom att berätta för varandra om valda problemlösningsstrategier och resonera kring begreppen vi jobbat med.

 

Undervisningen kommer att innehålla

-lärarledda genomgångar

-matematiska samtal i mindre eller större grupp

-eget arbete

-praktiska och teoretiska uppgifter

-uppgifter med digitala hjälpmedel

-Du kommer själv att ha möjlighet att vara delaktig i din planering genom att till exempel: välja svårighetsgrad på en del uppgifter, välja sätt att redovisa en del uppgifter (t ex muntligt, skriftligt, digitalt)

 

Bedömning

 Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 • Kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
 • Kan beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
 • Har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.
 • Kan välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

-Teoretiska och praktiska bedömningsuppgifter/prov

-Muntliga bedömningsuppgifter/prov

-Deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid 

-samt eventuellt andra sätt som du och din lärare har kommit överens om

 

 Vi avslutar arbetsområdet med ett teoretiskt prov tisdagen 5 december.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Problemlösning

E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .

Begrepp

E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Metod

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Resonemang

E
C
A
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommunikation

E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.