👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysuppgift Candide

Skapad 2017-11-21 13:28 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Du väljer EN av följande tre analysuppgifter. Skriv din analys så att en utomstående kan läsa och förstå vad du menar. Lycka till!

Innehåll

1. Det är tydligt att man måste resa.

Om Candides äventyr och hur han påverkas av dem.

Candide sparkas ut från slottet - det jordiska paradiset - och hamnar i en värld full av elände och grymheter. Själv drabbas han, precis som alla andra av många olyckor. Redogör för hur Candide är som person. Vilka egenskaper har han? Hur har han formats av att växa upp på baronens slott? Vilka är hans drömmar om livet i början av romanen? Analysera vad det är som driver Candide när han kastas ut från slottet. Är det slumpen som styr eller har han andra orsaker att resa vidare? Diskutera hur Candide påverkas av det han får uppleva. Är allt bara elände, eller för hans äventyr något positivt med sig? Vilka lärdomar om livet drar han till slut, och vad tänker du om dem?

 

2. Denna stackars lilla kula.

Om synen på världen och människorna.

Pangloss är en obotlig optimist, men många av de människor som Candide möter har andra uppfattningar, inte minst Martin. Dessutom överensstämmer verkligheten knappast med Pangloss lära om att människorna lever i den bästa av världar. Klargör vad Pangloss lära går ut på. Hur hänger allt ihop enligt honom? Hur förklarar han att hemska saker sker? Varför fungerar hans idéer så bra på baronens slott, men så dåligt i verkligheten utanför? Ge exempel på  hur världen utanför slottet skildras. Hur framställs människorna? Vad är det som driver dem? Ta ställning till hur man kan förhålla sig till allt det hemska som sker omkring en. Vad tycks romanen förorda och vad tycker du själv? Hur kan man göra världen till en bättre plats att leva i?

 

3. Vi är på väg till ett annat universum.

Om Eldorado - den bästa av världar?

Under sina resor hamnar Candide i landet Eldorado, som inte liknar någon plats han tidigare sett. Det är till och med mer fantastiskt än baronens slott, tänker Candide. Ändå stannar han inte kvar. Beskriv Eldorado. Vad är det för land? Hur fungerar det? Vilka har makten? Vad har man för religion? Hur lever människorna och vilka värderingar råder? Jämför Eldorado med de andra platserna som Candide besöker. På vilket sätt skiljer sig Eldorado och dess invånare från dem? Vad är det som gör Eldorado till ett paradis? Vilken betydelse har det att Eldorado, till skillnad från övriga platser i romanen, är ett fantasiland? Ta ställning till hur du skulle ha gjort om du varit Candide - stannat eller rest vidare. Hur skulle ditt Eldorado se ut, om du fick bestämma?  

Uppgifter

  • Analysuppgift Candide

Matriser

Sve
Svenska 3 SVESVE03

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Ny rubrik

E
C
A