👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A kapitel 3 - Division

Skapad 2017-11-21 20:45 i Sörviks skola Ludvika
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
Vi tränar multiplikationstabeller men mest utifrån division. Vi lär oss två olika sätt att dividera: Delningsdivision och innehållsdivision. Vi lär oss kort division med och utan rest, vi lär oss dela med 1, 10, 100 och 1000.

Innehåll

 

Kapitel 3 - Vi räknar Division

Under ca 20 lektioner kommer vi att jobba division, vi tränar multiplikationstabeller men mest utifrån division. Vi lär oss två olika sätt att dividera: Delningsdivision och innehållsdivision.
Vi lär oss kort division med och utan rest, vi lär oss dela med 1, 10, 100 och 1000. 

Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor, prov både muntligt och skriftligt.   

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Prov kapitel 3 - Favorit matematik 4 A

Division

på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar nivå (E) för innehåll i favoritmatematik 4a
Metod
Hur väl din metod är anpassad till uppgiften/situationen.
Du är osäker på att anpassa din metod till uppgiften/situationen, det är svårt att utifrån den metod du valt följa dina tankar och lösningar på din väg mot svaret.
Utifrån den metod du valt kan man följa dina tankar och lösningar på din väg mot svaret.
Metod
Hur väl du kan använda skriftlig metod i division.
Du är osäker på hur man använder skriftlig metod vid beräkning i division.
Du kan använda skriftlig metod för att utföra beräkningar i division ,med naturliga tal.
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning.
Du är osäker på huvudräkning i multiplikation, division eller i båda räknesätten.
Du kan använda huvudräkning i multiplikation och division.
Metod
Hur väl du kan använda och förstå restens innebörd vid division
Du är osäker på restens innebörd och/eller du kan inte använda rest vid division.
Du kan använda OCH förstår restens innebörd vid räkning i division.
Problemlösning
I vilken grad du kan tolka skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du har svårt att tolka och lösa problem stora tal i ett, flera eller i blandade räknesätt.
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i: - addition - subtraktion - multiplikation - division - blandade räknesätt Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Problemlösning
I vilken grad du kan tolka muntlig information med matematiskt innehåll
Du är osäker på att tolka muntlig information
Du kan tolka och lösa muntlig information på ett godtagbart sätt.
Problemlösning
I vilken grad du kan beskriva ditt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du har svårt att uttrycka dig på olika sätt för att beskriva dina tillvägagångssätt vid problemlösning. DU kan något av följande sätt: matematiska uträkningar, i bild, text, med symboler, diagram, tabeller m.m.
Du kan uttrycka mig på olika sätt för att beskriva dina tillvägagångssätt vid problemlösning. Det kan vara med matematiska uträkningar, i bild, text, med symboler, diagram, tabeller m.m.
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier och metoder du väljer.
Du har svårt att välja en eller flera strategier och metoder för att lösa problemet vilket leder till ett felaktigt svar.
Du kan välja en eller flera strategier och metoder för att lösa problemet vilket leder till ett rimligt svar.
Problemlösning
I viken grad du bedömer rimligheten i ett resultat
Du gör ingen bedömning alls att mitt svar är rimligt
Du bedömer rimligheten i ett resultat, skriver ut en motivering till varför mitt svar är möjligt eller visar matematiskt att det är rätt.
Problemlösning
Hur väl du kan lösa problem med informella symboler
Du är osäker på hur man löser problem med symboler istället för tal
Du kan lösa problem med symboler istället för tal.
Problemlösning
Hur väl du kan lösa problem med talgåtor
Du är osäker på hur du löser problem med talgåtor
Du kan lösa problem med talgåtor.
Resonemang
I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Du ställer inga frågor. Du har svårt att följa och/eller föra matematiska resonemang. Du har svårt att motivera dina matematiska resonemang i ett eller flera räknesätt.
Du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Du följer och för matematiska resonemang. Du motiverar med godtagbara matematiska resonemang dina lösningar i - addition och subtraktion - multiplikation och division
Resonemang
Hur väl du kan motivera din lösning med godtagbara matematiska resonemang, kontrollerar resultatet i division med hjälp av multiplikation
Du är osäker på att motivera dina lösningar i matematiska resonemang vid multiplikation och division.
Du kan med godtagbara matematiska resonemang motivera dina lösningar vid multiplikation och division.
Kommunikation
Hur väl du kan beskriva och redogöra dina lösningar skriftligt
Du är osäker på hur du ska beskriva dina lösningar skriftligt
Du kan beskriva dina lösningar skriftligt på ett i huvudsak fungerande vis
Kommunikation
Hur väl du kan beskriva och redogöra dina lösningar muntligt
Du är osäker på hur du ska beskriva dina lösningar muntligt
Du kan beskriva dina lösningar muntligt på ett i huvudsak fungerande vis