👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människa och miljö

Skapad 2017-11-22 15:26 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
För att veta hur vi ska leva i ett hållbart samhälle måste vi få lära oss om hur ett samhället fungerar. Varför går vi i skolan? Vem bestämmer i skolan? Hur tar vi oss till skolan? När vi hittar svar vid frågor som dessa står vi ofta kvar med ännu fler frågor att ställa. Håll er lugna, vi löser det tillsammans!

Innehåll

Arbetsområde

Du ska få lära dig om hur förhållanden i naturen och människors levnadssätt formar och förändrar livsmiljöer

Du ska få lära dig mer om samspelet mellan människa, samhälle och natur

Du ska också få lära dig att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Du ska få använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör människa, miljö och hållbar utveckling

Mål

Du kommer att få lära dig om;

 • vad ett samhälle är och vad det innebär att leva i ett samhälle
 • normer och regler; mänskliga rättigheter, trafikregler, allemansrätten m.fl.
 • människors och djurs levnadsvillkor
 • hållbar utveckling; källsortering, olika material.

 

Arbetssätt

Du kommer att;

 • lyssna på genomgångar och diskutera i par och i grupp
 • se på faktafilmer
 • läsa och skriva faktatexter utifrån olika planeringstöd t. ex. tankekarta
 • arbeta med skönlitteratur, där vi bl.a. belyser olika perspektiv och konsekvenser av olika handlingar när det gäller miljön

 

Redovisningsform

Du ska få redovisa genom att;

 • läsa och skriva faktatexter
 • göra bilder
 • redovisa muntligt i olika gruppkonstellationer
 • skapa ett minisamhälle med de olika samhällsfunktioner

 

Bedömning

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete kommer vi bedöma din förmåga att;

 • diskutera viktiga samhällsfunktioner, normer och regler i vårt samhälle, mänskliga rättigheter och trafikregler.
 • förstå vikten av källsortering och hur man kan sortera utifrån olika material.

 

 

 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3