Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 4 Koordinatsystem och proportinalitet

Skapad 2017-11-23 11:06 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om negativa tal. Du kommer också att träna på koordinatsystem och proportionella samband och hur man kan visa med en graf att nåt är proportionellt.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- storleksordna enkla positiva och negativa heltal.

- placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen.

-kapitlets begrepp

 

Metodförmåga

- rita koordinatsystem och gradera axlarna.

- rita och ange punkter i koordinatsystem.

- läsa av och tolka enkla data från grafer.

- rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.

- använda enkla proportionella samband till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.

 

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, olika ma-sidor på nätet mm

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och proportionalitet.

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
negativa och positiva tal, koordinatsystem. koordinater, origo, x- och y- axel, proportionalitet och proportionella samband, graf.
- använder kapitlets begrepp.-
- storleksordna enkla positiva och negativa heltal.
- placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen.
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Metod
- rita koordinatsystem och gradera axlarna. - rita och ange punkter i koordinatsystem. - rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell.
- läsa av och tolka enkla data från grafer.
- använda enkla proportionella samband till exempel om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 4 hg 32 kr.
Kommunikation, resonemang
- beskriver/redovisar kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer t ex. bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: