Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel 2018

Skapad 2017-11-23 12:48 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Hela förskolan arbetar med projekt Nobel.
Förskola
Vi vill skapa en tradition kring en viktig internationell händelse i Sverige.

Innehåll

Varför?

Projektet har till syfte att bl a visa på och främja bl.a. naturvetenskapliga ämnen. Uppmärksamma barnen på de olika ämnesområdena, så ett frö. T.ex. litteratur, kemi, medicin. Vi vill erbjuda barnen en speciell upplevelse där de får möjlighet att uppleva gemenskap och uppmärksamma Nobeldagen. Skapa och upprätthålla en tradition på förskolan som utgår från den nationella traditionen i Sverige.

Vad?
Vi vill att barnen ska få bekanta sig med historien om Alfred Nobel. Lära sig lite om de olika ämnena och vad de kan användas till (fakta). Demokrati och delaktighet i form av att rösta fram vad varje barngrupp är bra på.
Nya begrepp att bekanta sig med: uppfinnare, författare, forskare, pris

Hur?

Vi fördjupar oss i Nobel på varje avdelning.
Sara gör en inbjudan till denna dag.
Vi äter en fin trerätters lunch. Barnen hjälper till med desserten (frukt och grädde). Vi äter gemensamt på Tussilago. Micaela och Sanna är inne och dukar och gör fint.
Historik - vem var Alfred Nobel? Tips: på Youtube finns 'Sagan om Nobel'
Visa bilder och filmer, läsa fakta. Tips: experiment på avdelningen.
Visa film på tidigare Nobelmiddagar på storbild under lunchen.
Vi röstar på varje avdelning på det som vi tillsammans tycker att vi är bra på. Vi gör iordning fina diplom. Gemensam prisutdelning på torsdag kl.10.00 till varje avdelning. Sara och Sanna fotgraferar prisutdelningen. Micaela är kung/prisutdelare.

När?

Under veckan pratar vi om Alfred Nobel och vem har var. Kanske blir barnen intresserade och vill fortsätta resten av veckan.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi fotograferar, filmar och skriver på varje avdelning.

Vem ansvarar för dokumentationen? Varje avdelning för sig.

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Vi utvärderar tillsammans med barnen på bloggen på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: