👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema från tonåring till Vuxen

Skapad 2017-11-24 11:17 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Tema tonåring till vuxen
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Matematik Svenska Teknik
Det övergripande syftet med tema-arbetet är att förbereda eleven inför gymnasiet och det kommande vuxenlivet. Vi vill ge kunskap om hur samhället är uppbyggt och din del i detta så att du på bästa sätt kan orientera dig och få en uppfattning om din betydelse som samhällsmedborgare.

Innehåll

Med temat vill vi förbereda dig inför vuxenlivet. Det gör vi genom att studera vilken betydelse olika yrken har för samhället och i slutändan för dig. Vi vill att du ska bli medveten om till synes självklara saker och träna din förmåga till reflektion. I temat utgår vi från ämnet So och knyter på ett både teoretiskt och praktiskt sätt an till svenska, matematik och teknik. 

Temat är indelat i följande områden: 

Yrken - De elever som gör arbetsplats- och gymnasiepraktik i åk 9 redovisar sina erfarenheter för övriga elever. Detta fungerar som en förberedelse inför egen kommande praktik. Eleverna söker fakta om olika yrken och lyssnar på genomgångar av yrken som är kopplade till viktiga samhällsfunktioner samt reflekterar över vilken betydelse varje yrke har i samhället. Genom att träffa representanter för olika yrken för vi in verkligheten i klassrummet. 

Självständighet - Eleverna görs uppmärksam på vilka förmågor och färdigheter som behövs för att klara ett så l självständigt vardagsliv som vuxen som möjligt. De ska med hjälp av olika verktyg som kartor, tidtabeller, pengar m m lösa vardagliga problem och kunna se samband. 

Arbetssätt: Diskussioner, genomgångar, redovisningar, praktiska övningar, läs- och hörförståelse,  sammanfattning av information och insikt i vad som är relevant i denna, reflektion, producera text både för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  SO  7-9
 • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

Sv Ma Tk SO
Kunskapsmatris i svenska åk 9 för Grundsärskolan

Tala, lyssna och samtala

Du är på väg att möta kunskapkraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och **bidrar** till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **delvis underbyggda** åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **väl underbyggda** åsikter och argument.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Du är på väg att möta kunskapkraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **visst flyt** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **flyt** läsa texter från olika genrer.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.
Dessutom **medverkar** eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva med läslig hand¬stil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Du är på väg att möta kunskapkraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett **väl fungerande** sätt
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Du är på väg att möta kunskapkraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar **delvis** sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk **väl** till olika situationer och sammanhang.
Eleven **bidrar** till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.

Informationssökning och källkritik

Du är på väg att möta kunskapkraven
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Dessutom kan eleven **medverka** i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett **delvis fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett **väl fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

Sv Ma Tk SO
Kunskapsmatris i SO år 7-9, Grundsärskola

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven kan resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra fältstudier och ger **något** exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och gör något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informa tionens trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

Sv Ma Tk SO
Kunskapsmatris Matematik åk 9 för Grundsärskolan

Problemlösning

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.

Taluppfattning och tals användning

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions­ och subtraktionsuppgifter inom talom­rådet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisions-uppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Du är på väg att möta kunskapskraven
E
C
A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Sv Ma Tk SO
Kunskapsmatris för teknik år 9 i Grundsärskolan

Tekniska lösningar

Du är på väg att möta kunskaåpskraven
E
C
A
Eleven **medverkar** i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse
Eleven ger också **något** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar.
Eleven **medverkar** också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och **bidrar** till resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **enkla** resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **väl fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **välutvecklade** resonemang om hur de är uppbyggda.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **delvis fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **väl fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Du är på väg att möta kunskaåpskraven
E
C
A
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** och **delvis underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik
Eleven kan utforma **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Dessutom **medverkar** eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **delvis fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **väl fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera

Teknik, människa, samhälle och miljö

Du är på väg att möta kunskaåpskraven
E
C
A
Eleven **medverkar** i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Du är på väg att möta kunskaåpskraven
E
C
A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.