👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi -växter och djur

Skapad 2017-11-26 16:05 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer arbeta med skogens djur och växter. Vi kommer ha fokus på ekosystem, pollinering och fröspridning, fotosyntes, näringskedja och näringsväv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Innehåll - kopplingar till läroplan

Konkreticering av mål:

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- hur djur och växter delas in i olika grupper.

- hur frön sprids.

- fotosyntesen.

- hur djur och växter samspelar på olika sätt.

 

 

Bra begrepp att förstå och lära sig:

fotosyntes

ekosystem

kretslopp

näringskedja

näringsväv

växt (producent) ----- växtätare (konsument)-- köttätare (topkonsument) --nedbrytare

 

fanerogamer - fröväxter (växter som kan bilda frön)

kryptogamer - sporväxter (växter som inte bildar frön)

 

En örts delar (kronblad, foderblad, ståndare, pistill, fruktämne, fröämne, stjälk, rötter)

 

Carl von Linné

Charles Darwin

 

 

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att:

- ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

- titta på film och bilder.

- läsa och skriva egna faktatexter och öva på kritiskt tänkande

 - artbestämma genom att använda biologiska handböcker samt dokumentera arbetet med hjälp av text och bild.

- arbeta enskilt och i grupp för att lösa uppgifterBedömning och dokumentation

Du kommer att få visa dina kunskaper om och förståelsen för:

hur växter och djur delas in i olika grupper, vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna och hur djur och växter samspelar.

olika växt- och djurarter inom de olika grupperna.

att kunna förklara hur växter, växtätare, köttätare och nedbrytare hänger ihop.

hur frön sprids.

hur fotosyntesen fungerar. 

 

Uppgifter

 • Maskrosens livscykel

 • Hallon

 • Maskrosens livscykel

 • Hallon

 • Maskrosens livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Biologi åk4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter när vi pratar om miljö och naturen som resurs för människor. Du kan ge exempel på vad hållbar utveckling kan vara.
Du kan bemöta ny fakta och andras åsikter i diskussioner och samtal. Det du bidrar med för samtalet framåt.
När vi diskuterar kan du använda egna kunskaper för att driva diskussionen framåt.
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner med visst stöd av läraren. Du har idéer om hur man kan göra fler experiment.
Du kan genomföra undersökningar självständigt och provar att formulera egna frågor att undersöka vidare.
Du kan avgöra vilka undersökningar som är möjliga att genomföra på ett vetenskapligt sätt. Du kan formulera frågor som går att undersöka.
Använda utrustning
Du är rädd om utrustningen och din omgivning.
Du kan använda utrustning i olika undersökningar.
Du kan välja rätt utrustning och använda den på ett lämpligt sätt.
Jämföra och resonera kring resultat av undersökningar
Du kan jämföra dina resultat med en kompis och beskriva likheter och skillnader.
Du har idéer om vad skillnaderna i resultaten kan bero på.
Du har idéer på hur man kan arbeta vidare med undersökningen för att få ett säkrare resultat.
Dokumentera undersökningar
Du kan dokumentera med text och bild utifrån lärarens anvisningar.
Du kan dokumentera utförligare och mer självständigt.
Din dokumentation är så tydlig att du och andra kan använda den för att exempelvis läsa på inför ett prov.
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp
Du kan förklara orden näringskedja och näringsväv. Du kan ge exempel på producenter, konsumenter och nedbrytare.
Du kan ge flera exempel på näringskedjor. Du kan begreppen organism, toppkonsument och klorofyll.
Du kan resonera om hur olika organismer i en näringsväv påverkar varandra.
Du vet vilka organismer som kan fotosyntetisera och du kan svara på korta frågor om fotosyntes.
Du kan berätta vad fotosyntes är.
Du kan berätta vad fotosyntes innebär för livet på jorden.
Du kan beskriva växters livscykel med hjälp av givna nyckelord som pollinering.
Du kan beskriva växters livscykel mer detaljerat och kan använda några nyckelord när du beskriver.
Du använder begrepp kring pollinering och växtens delar när du pratar om livscykeln. Du använder nyckelord när du pratar om biologi.